Projecten missie Kringlooplandbouw


VoorbeeldprojectenVerminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie (A1)

2020

2019

2018

2017

Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater (A2)

2020

2019

2018

2017

2016

Hergebruik zij- en reststromen (A3)

2020

2019

2018

2017

2016

Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen (A4)

2020

2019

2018

2017

Biodiversiteit in de kringlooplandbouw (A5)

2020