AF-15284 | Ruwvoerproductie en bodemmanagement

admin2016, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Ruwvoerproductie en bodemmanagement
Projectnummer: AF-15284
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater (A2)
Looptijd: 2016 – 2019
Budget: € 1.200.000
Projectleider: Wijnand Sukkel
Projectpartners: Agrifirm, Cumela, For Farmers, LTO, Plantum, Wageningen University & Research, Zuivel NL.


De huidige ruwvoederproductie bereikt niet de potentieel haalbare kwantiteit en kwaliteit en gaat gepaard met een onnodig grote druk op grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, bodemkwaliteit, klimaat en biodiversiteit, Door het grote aandeel van ruwvoeders in het Nederlandse Iandbouwareaal (65% van het totaal) heeft de productie een zeer grote impact op de duurzaamheid van de totale Nederlandse landbouw. Bodem- en gewasbeheer kunnen en moeten daarom beter. Deze PPS levert de kennis om een belangrijk deel het gat tussen de potentieel heelbare en de in de praktijk gerealiseerde productie; de ‘yield gap’, te dichten met een lage milieubelasting en met behoud cq verbetering van (bodem)ecosysteemdiensten. Het doel van deze PPS is een kwantitatieve en kwalitatieve verhoging van de Nederlandse ruwvoederproductie en verbetering van het bodemmanagement. Dit in samenhang met een verlaging van de milieubelasting, verbetering van de klimaatprestatie en behoud of verbetering van ecosysteemdiensten (o.a. aantrekkelijk landschap/weidegang, biodiversiteit, waterbeheer, klimaatadaptatie). De beoogde output van deze PPS is:

  • Toepasbare en voor een breed scala van bedrijfssituaties op maat gesneden kennis over hoe de potentieel haalbare ruwvoederopbrengst is te realiseren.
  • Toepasbare kennis over hoe bodem voor ruwvoederprodudie beheerd kan worden met instandhouding van het productievermogen op de middellange en lange termijn, met een minimale milieubelasting en met behoud van bodem als natuurlijk kapitaal.

De PPS draagt bij aan de ontwikkelingsmogelijkheden en rentabiliteit van de melkveehouderij op een duurzame wijze en vergroot de innovatiekracht van bedrijven in de agribusiness, De geschatte economische meerwaarde voor de melkveehouderij als gevolg van deze PPS bedraagt € 186 miljoen op jaarbasis. De PPS draagt bij aan de toename van de resource-efficiency in de keten. Er wordt meer en beter geproduceerd met minder input, verliezen en emissies. Er is focus op het korte én lange termijn productievermogen, klimaatadaptatie en -mitigatie en op emissiereductie van nutriënten en pesticiden. Belangrijke delen van het onderzoek zijn gericht op het kwantificeren van de ‘yield gap’ en op het ontrafelen van biologische werkingsmechanismen die van invloed zijn op ruwvoederproductie en bodemprocessen. Dit onderzoek is innovatief, heeft een brede wetenschappelijk relevantie en is uitermate geschikt voor wetenschappelijke output via peer reviered journals en congressen.

Links:

Deel dit bericht