Ondersteuning en cofinanciering voor uw projecten

Regelingen, calls en formulieren

Topsector Agri & Food ondersteunt innovatie met een aantal eigen regelingen en biedt co-financiering voor bijvoorbeeld EU-projecten. Aan bedrijven en kennisinstellingen bieden we de volgende mogelijkheden:

  • Het (laten) uitvoeren van PPS-projecten
  • Deelnemen aan de MIT (MKB Innovatieregeling Topsectoren)
  • Deelnemen aan een Kennis op Maat-project
  • Deelnemen in een Seed Money Project voor internationale samenwerking

Elk van deze regelingen wordt hieronder kort toegelicht.

PPS-projecten

De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem openen op 1 april 2020 hun eerste gezamenlijke oproep voor PPS-projecten die invulling geven aan de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

De nieuwe projecten starten in 2021. Het beschikbare budget is ca. € 15 miljoen per jaar. De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS) De drie topsectoren werken in deze oproep voor de eerste keer met elkaar samen om zo tot een invulling te komen van de nieuwe, gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een projectidee ingediend met een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. De sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën is 31 mei. De indieners krijgen daarna een advies over de mate waarin het voorstel past bij de prioriteiten van de oproep, maar het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia. Daarna krijgen de indieners tot en met 14 september 2020 de gelegenheid om het projectidee uit te werken in een onderzoeksvoorstel.

Volledige tekst van de oproep
Format projectvoorstel
Format project proposal (English version)
Indienmodule

Status: Vanaf 1 juli kunnen projectvoorstellen worden ingediend.

Kennis op Maat-projecten

Het programma Kennis op Maat reserveert jaarlijks 3 miljoen euro (inclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek. De projecten binnen Kennis op Maat moeten gericht zijn op MKB-ers in de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. LNV vraagt bijzondere aandacht (maar niet exclusief) voor boeren en tuinders, de toekomstige boeren en tuinders (nu nog in het groene onderwijs) en erfbetreders.

Meer informatie over de regeling is hier te vinden.

Status: de oproep voor KoM-projecten is gesloten

Internationale Seed Money Projecten

Met Seed Money Projecten worden MKB-ers uit de agrifoodsector ondersteund bij de opstart van innovatieve, internationale samenwerkingsverbanden. In de projecten staat de vorming van een consortium centraal. Ieder jaar wordt een call open gesteld. Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’), waarbij veelal een vervolgproject wordt geformuleerd. Voorwaarde voor een Seed Money Project is dat een lokale probleemeigenaar (bedrijven en/of overheden) participeert.

Status: deze regeling is op dit moment gesloten.

MIT (MKB Innovatieregeling Topsectoren)

In de MIT Regio en Topsectoren werken het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de regio’s (provincies) vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer met het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

De instrumentenkoffer kent de volgende instrumenten: haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten en kennisvouchers. Haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten worden regionaal aangeboden, kennisvouchers waren alleen landelijk beschikbaar. Meer informatie over de regeling is te vinden op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit.

Status: deze regeling vanaf 7 april geopend voor haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers. De oproep voor R&D-samenwerkingsprojecten opent op 11 juni.

Reviewcommissie

Voor de beoordeling van PPS-voorstellen doet het TKI een beroep op onafhankelijke experts uit het veld (bedrijven, kennisinstellingen, relevante organisaties, zzp-ers). Uiteraard kan iemand alleen een bijdrage leveren als er geen betrokkenheid is bij het te beoordelen project.


Indieningsformulieren

Wanneer u een voorstel voor een PPS-project wilt indienen, moet u gebruik maken van het een vast format. Op dit moment wordt het format geactualiseerd. Deze verschijnt zo snel mogelijk weer hieronder.  De begrotingsspreadsheet (ook in update) is bedoeld als hulpmiddel en hoeft niet te worden ingediend. Wageningen Research heeft het format voor de consortium agreement opgesteld en stelt deze verplicht bij projecten met Wageningen Research. Vanuit TKI Agri & Food worden echter geen verplichtingen gesteld aan de consortium agreement.

Rapportages en verklaringen

Wanneer u als consortiumpartner een PPS-toeslag heeft ontvangen vanuit Topsector Agri & Food, dan dient u deze vanzelfsprekend te verantwoorden. De relevante documenten daartoe kunt u hier downloaden: