Ondersteuning en cofinanciering voor uw projecten

Regelingen, calls en formulieren

Topsector Agri & Food ondersteunt innovatie met een aantal eigen regelingen en biedt co-financiering voor bijvoorbeeld EU-projecten. Aan bedrijven en kennisinstellingen bieden we de volgende mogelijkheden:

  • Het (laten) uitvoeren van PPS-projecten
  • Deelnemen aan de MIT (MKB Innovatieregeling Topsectoren)
  • Deelnemen aan een Kennis op Maat-project
  • Deelnemen in een Seed Money Project voor internationale samenwerking

Elk van deze regelingen wordt hieronder kort toegelicht.

PPS-projecten

Via PPS-projecten geven de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem invulling aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Jaarlijks wordt een oproep gedaan voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS). Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een PPS-idee ingediend met een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. De sluitingstermijn voor het indienen van PPS-ideeën is 16 mei. De indieners krijgen daarna een advies over de mate waarin het PPS-idee past bij de prioriteiten van de oproep, maar het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia. Daarna krijgen de indieners tot en met 14 september de gelegenheid om het PPS-idee uit te werken in een PPS-voorstel.

De volledige tekst van de oproep en de indieningsformulieren vindt u op de site kia-landbouwwatervoedsel.nl

 

Kennis op Maat-projecten

Het programma Kennis op Maat reserveert jaarlijks 2,5 miljoen euro (exclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek. De projecten binnen Kennis op Maat moeten gericht zijn op MKB-ers in de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. LNV vraagt bijzondere aandacht (maar niet exclusief) voor boeren en tuinders, de toekomstige boeren en tuinders (nu nog in het groene onderwijs) en erfbetreders.

Status: de oproep voor KoM-projecten is gesloten.

Internationale Seed Money Projecten

Met Seed Money Projecten worden MKB-ers uit de agrifoodsector ondersteund bij de opstart van innovatieve, internationale samenwerkingsverbanden. In de projecten staat de vorming van een consortium centraal. Ieder jaar wordt een call open gesteld. Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’), waarbij veelal een vervolgproject wordt geformuleerd. Voorwaarde voor een Seed Money Project is dat een lokale probleemeigenaar (bedrijven en/of overheden) participeert.

De oproep wordt gezamenlijk samen met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen georganiseerd.

Status: deze regeling sluit op 18 december 2020.

MIT (MKB Innovatieregeling Topsectoren)

In de MIT Regio en Topsectoren werken het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de regio’s (provincies) vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer met het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

De instrumentenkoffer kent de volgende instrumenten: haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten en kennisvouchers. Haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten worden regionaal aangeboden, kennisvouchers waren alleen landelijk beschikbaar. Meer informatie over de regeling is te vinden op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit.

Status: deze regeling vanaf 7 april geopend voor haalbaarheidsprojecten en kennisvouchers. De oproep voor R&D-samenwerkingsprojecten opent op 11 juni.