Ondersteuning en cofinanciering voor uw projecten

Regelingen, calls en formulieren

Topsector Agri & Food ondersteunt innovatie met een aantal eigen regelingen en biedt co-financiering voor bijvoorbeeld EU-projecten. Aan bedrijven en kennisinstellingen bieden we de volgende mogelijkheden:

  • Het (laten) uitvoeren van PPS-projecten
  • Deelnemen aan de MIT (MKB Innovatieregeling Topsectoren)
  • Deelnemen in een Seed Money Project voor internationale samenwerking

Elk van deze regelingen wordt hieronder kort toegelicht.

PPS-projecten

Samen met de onderzoeksinstuten van Wageningen University & Research of andere kennisinstellingen kunt u, in een consortium met bedrijven en kennisinstellingen, onderzoek (laten) uitvoeren in Publiek-Private Samenwerkingsprojecten (PPS). Het TKI draagt voor maximaal 50% bij aan de kosten door financiering met PPS-toeslag of door inzet van de LNV-subsidie aan Wageningen Research. De PPS-oproep wordt eenmaal per jaar geopend waarbij consortia projectvoorstellen voor het daaropvolgende jaar kunnen indienen.

Bij de beoordeling van de projecten wordt, naast de kwaliteit van het voorstel, gekeken of het project aansluit op de ambities van de topsector. Aan de omvang van het project worden geen eisen gesteld.

Status: de oproep voor PPS-projecten is gesloten

Internationale Seed Money Projecten

Met Seed Money Projecten worden MKB-ers uit de agrifoodsector ondersteund bij de opstart van innovatieve, internationale samenwerkingsverbanden. In de projecten staat de vorming van een consortium centraal. Ieder jaar wordt een call open gesteld. Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’), waarbij veelal een vervolgproject wordt geformuleerd. Voorwaarde voor een Seed Money Project is dat een lokale probleemeigenaar (bedrijven en/of overheden) participeert.

Status: deze regeling is op dit moment gesloten.

MIT (MKB Innovatieregeling Topsectoren)

In de MIT Regio en Topsectoren werken het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de regio’s (provincies) vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer met het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

De instrumentenkoffer kent de volgende instrumenten: haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten en kennisvouchers. Haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten worden regionaal aangeboden, kennisvouchers waren alleen landelijk beschikbaar. Meer informatie over de regeling is te vinden op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit.

Status: deze regeling is gesloten.

Innovatiemakelaars

Innovatiemakelaars helpen MKB-ondernemers optimaal te profiteren van de ontwikkelingen binnen de Topsector. U kunt bij hen bijvoorbeeld terecht voor vragen over de MIT-regeling, over calls voor PPS-en, over ondersteuning bij innovatietrajecten en over regionale subsidieregelingen. Ook kunnen zij u helpen bij het vinden van de juiste netwerkpartners en clusters. U vindt de innovatiemakelaars op de pagina’s van het werkgebied MKB & Regio.

Reviewcommissie

Voor de beoordeling van PPS-voorstellen doet het TKI een beroep op onafhankelijke experts uit het veld (bedrijven, kennisinstellingen, relevante organisaties, zzp-ers). Uiteraard kan iemand alleen een bijdrage leveren als er geen betrokkenheid is bij het te beoordelen project.


Indieningsformulieren

Wanneer u een voorstel voor een PPS-project wilt indienen, moet u gebruik maken van het onderstaande formulier. De begrotingsspreadsheet is bedoeld als hulpmiddel en hoeft niet te worden ingediend. De consortium agreement kunt u gebruiken, maar is niet verplicht.

Rapportages en verklaringen

Wanneer u als consortiumpartner een PPS-toeslag heeft ontvangen vanuit Topsector Agri & Food, dan dient u deze vanzelfsprekend te verantwoorden. De relevante documenten daartoe kunt u hier downloaden: