Werkgebied
MKB & Regio:
Bron van omzet en werkgelegenheid

Bron van omzet en werkgelegenheid

Ruim 99% van de 145.000 bedrijven in de agrifoodsector, van primaire productie tot aan de voedselverwerking en -distributie, behoort tot het midden- en kleinbedrijf. Het MKB is dan ook een belangrijke bron van economische omzet en werkgelegenheid. Bovendien vormt het MKB de innovatieve motor van de agrifoodsector. De Topsector Agri & Food ondersteunt daarom actief innovatie en valorisatie in het MKB en werkt daarbij samen met andere topsectoren, De ministeries EZK en LNV, provincies en regionale ontwikkelingsmaatschappijen.

MIT-regeling geeft financiële steun bij innovatie

Met de MIT-regeling geven het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies gezamenlijk financiële steun aan ondernemers bij innovatieprojecten. De bedrijven kunnen steun krijgen bij haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten en bij het vinden van antwoorden op kennisvragen over de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. De regeling bestaat voor bedrijven in de agrifoodsector sinds 2012. In deze periode hebben zo’n 700 bedrijven gebruik gemaakt van de regeling en hebben ze voor bij € 35 miljoen euro aan steun ontvangen.

Innovatiemakelaars ondersteunen ondernemers

Hoewel innoveren noodzakelijk is om de marktpositie te behouden of uit te breiden, is het voor het MKB tegelijkertijd lastig. De innovatiemakelaars van de Topsector kunnen MKB-ers ondersteunen bij het marktrijp maken van een innovatie, bij het bepalen van de waardepropositie en het verdienmodel, bij het maken van de business case en bij het vinden van de juiste samenwerkingspartners. Elke innovatiemakelaar is gespecialiseerd in een bepaald aandachtsveld. Inzet van een innovatiemakelaar is kosteloos. U vindt hier een overzicht van de innovatiemakelaars.

Stimuleren van co-creatie

Fieldlabs, living labs en proeftuinen bieden MKB-ers de mogelijkheid om, in samenwerking met andere bedrijven, startups en kennisinstellingen, kennis te valoriseren naar nieuwe innovatieve producten, processen en diensten. Regionale overheden spelen veelal een grote rol als (mede)financier / facilitator. Ook Regio Deals dragen hier bij zoals bijvoorbeeld de Regio Deal Foodvalley die een proeftuin voor innovaties op het terrein van circulaire landbouw en gezonde voeding ondersteunt. De Topsector zet zich in voor verdere versterking van fieldlabs, living labs en proeftuinen.

  • Fieldlabs, zoals binnen het Smart Industry programma (Fieldlabs – Smart Industry) en Sustainable Food Initiative (https://www.sfifood.nl/field-labs), bieden een praktijkomgeving waarin oplossingen worden ontwikkeld, getest, geïmplementeerd en waar mensen kunnen leren om deze toe te passen.
  • Bij Living labs gaat het om co-creatie en een levensechte experimenteerruimte waarin gewerkt wordt met consumenten en burgers waarbij aandacht is voor niet-technologische aspecten van innovatie zoals gedrag, regulering en verdienmodellen.
  • Proeftuinen, zoals de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/), zijn open innovatieomgevingen die ondernemers ruimte bieden voor het testen van innovaties. Zo kunnen innovatieve ontwikkelingen sneller geadopteerd worden door het brede MKB.

Kennis-op maat-projecten

Het programma Kennis op Maat reserveert jaarlijks 2,5 miljoen euro (exclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek. De projecten binnen Kennis op Maat moeten gericht zijn op MKB-ers in de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. LNV vraagt bijzondere aandacht (maar niet exclusief) voor boeren en tuinders, de toekomstige boeren en tuinders (nu nog in het groene onderwijs) en erfbetreders.

Kennis op de kaart

Voor de realisatie van de maatschappelijke opgaven Landbouw, Water en Voedsel hebben we u nodig. Vandaar dat we graag de beschikbare kennis, technologie en netwerken delen. Deze interactieve kaarten bieden ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en beleidsmakers toegang tot ruim 200 locaties, regionale clusters en majeure publiek-private projecten (>Euro 0,5 miljoen). Hierin werken landelijke- en regionale partijen samen aan innovaties, om zo economische kansen van maatschappelijke opgaven te kunnen verzilveren: van valorisatie naar marktcreatie.

Contactpersonen werkgebied MKB & Regio

Jan van Rijsingen
MKB Food
E-mail

Marcel de Groot
Ministerie van EZK
E-mail