AF-18032 | Slimme bouwplannen voor bodemgezondheid

Bert van Rees2019, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Slimme bouwplannen voor bodemgezondheid
Projectnummer: AF-18032
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater (A2)
Budget publiek: € 191.000
Budget privaat: € 196.000
Looptijd: 2019 – 2022
Projectleider: Leendert Molendijk
Betrokken partijen: Brancheorganisatie Akkerbouw, Wageningen University & Research


Slimme bouwplannen vormen de basis van een effectieve aaltjesbeheersingsstrategie. Akkerbouwers en adviseurs hebben daarvoor informatie nodig over de mate van vermeerdering die de teelt van een gewas oplevert voor het doelaaltje. Vooral de gewassen die niet of zeer weinig vermeerderen kunnen worden gezien als ‘medicijn gewassen’ die kunnen worden ingezet om besmettingen naar aanvaardbare niveaus terug te brengen. Er moeten dan wel harde gegevens beschikbaar zijn waarop de teler kan vertrouwen. Dit project genereert die informatie voor de quarantaine aaltjessoort Meloidogyne chitwoodi. M. chitwoodi vormt een toenemend probleem voor de teelt van uitgangsmateriaal zoals aardappelpootgoed, gladiolen, dahlia, gele krokus. Daarnaast worden consumptieaardappel waardeloos voor consumptie of verwerking.
Voor de conservenindustrie is een besmetting met deze aaltjessoort reden om geen contracten af te geven. Het project is op initiatief van de Branche Organisatie akkerbouw en LTO in 2018 gestart in het kader van het actieplan M. chitwoodi. Twee pot experimenten en twee veldproeven met de belangrijkste ‘medicijngewassen’ en akkerbouwgewassen worden uitgevoerd om de noodzakelijke informatie te verzamelen. De resultaten zullen eind 2020 worden ingebouwd in het beslissingsondersteunende programma’s NemaDecide en www.aaltjesschema.nl. Het project wordt internationaal gepresenteerd via de European Society of Nematologists waar veel belangstelling is voor de ‘Dutch approach’. Via de reguliere kanalen van de BO Akkerbouw, LTO en WUR Openteelten worden telers en hun adviseurs op de hoogte gehouden van de resultaten. Gezien de grote vraag vanuit de praktijk om basis informatie voor slimme bouwplannen zal de implementatie in de praktijk snel zijn beslag krijgen.
Links:

Deel dit bericht