AF-16134 | Ondergronds-bovengrondse interacties

Bert van ReesProject

Projecttitel: Ondergronds-bovengrondse interacties
Projectnummer: AF-16134
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater (A2)
Looptijd: 2017 – 2020
Budget publiek: € 180.000
Budget privaat: € 160.000
Projectleider: Rien van der Maas
Betrokken partijen: GroentenFruitHuis, NFO, Vereniging Prisma, Wageningen University & Research


De afhankelijkheid van kritische biologische gewasbeschermingsmiddelen en de soms negatieve effecten van deze middelen op de vruchtschil maakt de biologische fruitsector kwetsbaar op gebied van vruchtkwaliteit en van het wegvallen van biologische gewasbeschermingsmiddelen. Verbetering op dit gebied wordt door de sector als een urgente zaak gezien. Er zijn mogelijkheden om de rol van de bodem in de natuurlijke ziekte-en plaagbestrijding beter te benutten en deze zijn daarmee belangrijke oplossingsrichtingen. Ook de afhankelijkheid van mest voor de stikstofvoorziening in combinatie met regelgeving, die de aanwending van mest beperkt, leidt tot verlies in vruchtkwaliteit (vooral maat) en productie. Ook hier kan de verbetering via bodembeheer komen.
Doel is het ontwikkelen van kennis in de praktijk over benodigde veranderingen in het biologische bodembeheer en gewas gerelateerde systeemaanpassingen om te komen tot een fruitteelt-ecosysteem dat minder afhankelijk is van kritische gewasbeschermingsmiddelen en van stikstofaanvoer, dat gepaard gaat met minimale milieubelasting en dat leidt tot een optimale productie en vruchtkwaliteit.
Vernieuwing:
  • ontwikkeling van beheer van regen- en oorwormen en integratie hiervan in het algemeen bodembeheer
  • betere strategieën ter benutting van stikstofbindende gewassen en integratie in het fruitteeltsysteem als geheel
  • aanpassing van onderstamkeuze voor verminderde ziekte-en plaaggevoeligheid en vermindering stikstoftekort

Links:

Deel dit bericht