AF-15261 | Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische materialen

admin2016, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische materialen
Projectnummer: AF-15261
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater (A2)
Looptijd: 2016 – 2019
Budget: € 720.000
Projectleider: Joeke Postma
Projectpartners: BLGG, Brancheorganisatie Akkerbouw, NMI, Wageningen University & Research


Het project beoogt de ontwikkeling van innovatieve maatregelen om bodemweerbaarheid te verhogen met behulp van organische materialen. Organische stof is de belangrijke motor voor het bodemleven en eerder onderzoek heeft aangetoond dat bodemgezondheid en bodemweerbaarheid gestimuleerd worden door toevoeging van organische materialen. Het effect is echter afhankelijk van het type organische stof, maar is ook pathogeen en grondsoort afhankelijk. De vraag welke eigenschappen van organische stof een cruciale bijdrage leveren aan bodemweerbaarheid zal in gecombineerd veld- en labonderzoek worden beantwoord. Deze combinatie draagt bij aan een goede vertaling van wetenschappelijke kennis naar de praktijk. Kwaliteitscriteria van organische materialen om weerbaarheid te verhogen worden gedefinieerd. Door integrale analyse van alle data worden biologische bodemindicatoren in relatie tot bodemweerbaarheid geïdentificeerd en worden hiervoor referentiewaarden opgesteld. De resultaten van dit project maken het mogelijk om reststromen beter te benutten en te verwaarden, en dragen bij aan het sluiten van kringlopen. Bovendien kunnen gewassen worden geteeld met een lagere chemische input (gewasbescherming en kunstmeststoffen). Een hogere bodemweerbaarheid biedt ook een alternatief voor chemische grondontsmetting. Toepassing van organische (rest)materialen draagt tevens bij aan een algehele versterking van de bodemkwaliteit (vocht huishouding, mineralen leveren, bodemstructuur) en het verlagen van emissies naar omgeving (minder uitspoeling). Voor deze aspecten wordt samengewerkt met reeds lopende projecten in de PPS Duurzame Bodem. Het project heeft impact op maatschappelijke, economische en wetenschappelijke aspecten: Maatschappelijk: Toepassing van organische materialen leidt tot een duurzame verbetering van de bodemkwaliteit en draagt bij aan het sluiten van kringlopen en het benutten van mineralen uit de veehouderij in de plantaardige productieketen. Bij verhoging van bodemweerbaarheid zijn minder chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig en het biedt een alternatief voor grondontsmetting.

Links:

 

Deel dit bericht