AF-18054 | Circulaire inzet digestaat ter bevordering van bodemleven en biodiversiteit

Bert van Rees2019, Kernthema Circulair, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Circulaire inzet digestaat ter bevordering van bodemleven en biodiversiteit
Projectnummer: AF-18054
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie (A1)
Looptijd: 2019 – 2022
Projectleider: Nico Verdoes
Betrokken partijen: De Hoeve Innovatie, Encon Clean Energy, Kewi Services, Natuur-en (weide)vogelvereniging Reusel-de Mierden, Jovas Agro International,  Waterschap Aa en Maas, Wageningen Livestock Research.


De Hoeve Innovatie werkt voor Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV). KDV pakt de uitdagingen op een varkensbedrijf integraal aan (welzijn, gezondheid, milieu, energie/klimaat). Met dit project wil KDV ook de voordelen van deze bedrijfsvoering in kaart brengen voor de omgeving: het klimaat, de bodem(vruchtbaarheid), de flora en fauna rondom het bedrijf, Dit betreft een integrale afweging van duurzaamheid, haalbaarheid en maatschappelijke acceptatie. Daartoe eerst een korte uitleg van de integraliteit die voor ogen staat:

De opzet is dat er een monovergister wordt gebouwd op een gemengd bedrijf (rundvee en varkens), naast de reeds bestaande vergister op het varkensbedrijf in Valkenswaard. Beide bedrijven spoelen dagelijks de mest uit de stal voor maximale biogasproductie. Stromest (van zeugen op stro en/of riet) en strorijke mest van rundvee wordt versneden en mee vergist om tot een betere C/N-verhouding te komen in de mestproducten. Het digestaat wordt gescheiden. De rulle fractie, die gehygiëniseerd wordt met warmte van de vergister gebruikt om de bodem te voeden en het bodemleven te stimuleren, waardoor de weidevogelstand zal toenemen. De dunne fractie wordt gebruikt om de percelen te bemesten (nutriënten N, P en K). Het overschot wordt verder gezuiverd in een helofytenfilter, die tevens zorgt voor biodiversiteit (vogels). Het riet wordt versneden en weer ingezet op de bedrijven als beddingmateriaal voor zeugen en koeien (welzijn dier). Het effluent van het rietfilter wordt gebruikt om te spoelen in de stal (lage emissie van ammoniak, geur en methaan) en het overschot voor beregening op het grasland (zonder antibiotica, gezond bodemleven). Ook wordt het effluent onderzocht of het voldoet aan de strenge eisen om via het oppervlaktewater weer teruggebracht te kunnen worden in de waterkringloop.

Het doel van dit onderzoek is:

  1. Bereiden van gewenste mestproducten uit monovergisten door stro en/of riet ook te vergisten (betere C/N verhouding).
  2. Maximale inzetbaarheid van digestaatproducten (dik en dun) op varkens-en rundveebedrijven voor een optimale kringloop van N, P, K en C.
  3. Bepaling van het effect van mestproducten op bodemvruchtbaarheid, bodemleven en daaraan gekoppeld de biodiversiteit en in het bijzonder het weidevogelbestand en/of andere diersoorten.
  4. Aantonen dat het mogelijk is de waterkwaliteit van het grond en oppervlakte water (die mogelijk negatieve effecten van de huidige landbouwmethodes hebben) positief te beïnvloeden.
  5. Een inschatting kunnen maken van het bijkomend positief effect van koolstofvastlegging in de bodem en daarmee een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstelling.

Als uit dit onderzoek aanwijzingen komen dat er effecten zijn van de bedrijfsvoering op de omgeving van het bedrijf, zal KDV dit vertalen in beleid dat uitgerold kan worden over ca. 250 bedrijven. De bedrijven zullen bij de bedrijfsvoering de nutriëntenstromen verder optimaliseren en de varkenshouderij meer laten integreren in de omgeving. Voor de wetenschap levert dit project kennis over de waarde van C-rijker digestaat ten opzichte van de bodemvruchtbaarheid en de effecten daarvan op waterkwaliteit (zowel chemisch als op de flora en fauna in het oppervlakte water) en het klimaat. KDV en de partners zijn zich ervan bewust dat uit dit onderzoek alleen aanwijzingen kunnen voortkomen en dat daarna nader onderzoek met een lange termijn insteek gedaan moet worden. KDV wil wel met deze PPS een doorbraak bereiken In het denken over de relatie tussen varkenshouderij en de effecten op de omgeving.

Voor het bedrijfsleven levert het praktische kennis en technieken op die de nutriëntenstromen kunnen monitoren en de kwaliteit daarvan te bewaken. De partners met maatschappelijke belangen kunnen de uitkomsten gebruiken in de belangenbehartiging. Het levert een belangrijke bijdrage aan de regionale circulaire landbouw/economie.

Link:

 

Deel dit bericht