AF-EU-19022 | GenResBridge

Bert van ReesProject

Projecttitel: GenResBridge
Projectnummer: AF-EU-19022
Missie: Kringlooplandbouw
Looptijd: 2019- 2021
Projectleider: Sipke Joost Hiemstra
Kennisinstelling:
Wageningen University & Research
Betrokken partijen: European Forest Institute


Het belang van genetische bronnen om de wereld te kunnen blijven voeden wordt breed gezien, ook in de EU. Veredelaars, fokkers en andere gebruikers van genetische bronnen hebben immers genetische diversiteit nodig om betere rassen te ontwikkelen. Naar ook voor de nationale economieën, en met name die van Nederland, is toegang tot voldoende genetische bronnen van groot belang. 

Elk EU land doet wel iets aan de conservering en duurzaam gebruik van genetische bronnen, maar een EU breed beleid is er niet. GenRes Bridge is op verzoek van de EC gestart vanuit de behoefte dit beleid beter vorm te kunnen geven. Het project is een H2020 Coordination and Support Action (CSA) gericht op het behoud en duurzaam gebruik van genetische bronnen van planten, dieren en bomen.  

GenRes Bridge, met Wageningen Research als prominente partner, zal in interactie met alle relevante (nationale en Europese) stakeholders een gezamenlijke, geïntegreerde Europese strategie voor agrobiodiversiteit ontwikkelen en implementeren. Het project resulteert in beleidsaanbevelingen en Europese standaarden op basis waarvan de EC het beleid verder vorm kan geven. 

Nederland (het Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN) van Wageningen UR) heeft een voortrekkersrol in het project en denkt met GenRes Bridge de Nederlandse positie in Europa te verstevigen. 

 

Deel dit bericht