AF-EU-17030 | Fairway

Bert van ReesEU-projecten, Kernthema Klimaatneutraal, Project

Projecttitel: Fairway
Projectnummer: AF-EU-17030
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2017-2021
Projectleider: Gerard Velthof
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting
Het doel van het project FAIRWAY is om innovatieve maatregelen voor de landbouwsector te ontwikkelen om verontreiniging van drinkwaterwinningen met nitraat en pesticides te verminderen, die verder gaan dan het generieke Nederlandse beleid. Drinkwaterwinningen in Nederland (en EU) worden bedreigd door diffuse verontreiniging van nitraat en pesticides uit de landbouw, ondanks dat er op nationaal beleid wordt gevoerd om deze verontreinigingen terug te dringen. Er zijn daarom aanvullende maatregelen nodig in waterwingebieden om de uitspoeling van nitraat en pesticides uit de landbouw terug te dringen. Er zijn twee Nederlandse case studies opgenomen in FAIRWAY, een gericht op pesticide-verontreiniging in Noord Brabant en een gericht op nitraatuitspoeling in Gelderland. Dit wordt uitgevoerd samen met de relevante actoren in het waterwingebied en er wordt gebruik gemaakt van ervaringen met perspectiefvolle maatregelen in andere EU-landen. Daarbij wordt tevens een evaluatie uitgevoerd van het beleid en governance rond drinkwaterkwaliteit (nationale en regionale overheden, waterschappen, landbouwsector, drinkwatermaatschappijen) en worden aanbevelingen gedaan hoe de governance kan worden verbeterd, zodat de verontreining van drinkwater door nitraat en pesticides in Nederland wordt verminderd.

Links
Website
Rapportage 2017
Rapportage 2018

Deel dit bericht