AF-16137b | Meerwaarde Mest en Mineralen 2

admin2017, Kernthema Circulair, Project, TKI-projecten, Voorbeeldproject

Projecttitel: Meerwaarde Mest en Mineralen 2
Projectnummer: AF-16137b
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie (A1)
Looptijd: 2017 – 2020
Budget publiek: € 1.320.000
Budget privaat: € 1.320.000
Projectleider: Oscar Schoumans
Betrokken partijen: LTO-Noord, ZLTO, Groot Zevert Vergisting, Nijhuis Water Technology, ICL Fertilizer Europe, For Farmers, TWENCE, Jan Dekker Loonbedrijf, MESTAC, ECOSON, DOFCO, Wageningen University & Research


Wat is er aan de hand?

Via veevoer en kunstmest voert de Nederlandse landbouw meer mineralen aan dan dat het afvoert in de producten. Dit betekent dat de sector te kampen heeft met een mineralenoverschot in de vorm van een mestoverschot. Dit heeft negatieve gevolgen voor bodem-, water- en luchtkwaliteit. Met name het overschot aan fosfaat levert op dit moment problemen op.

Wat doet het project eraan?

In dit project wordt een proces ontwikkeld waarbij fosfaat en stikstof uit dierlijke mest worden teruggewonnen en de resterende fractie nog steeds interessant is als meststof voor de landbouwsector. Het proces moet overal in Nederland bruikbaar zijn. Omdat er regionaal grote verschillen zijn in de samenstelling van de veestapel en dus in de samenstelling van de aangevoerde mest, is dit een extra uitdaging.

Wat levert het project op?

Het proces levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het mineralenoverschot in Nederland en ondersteunt de verduurzaming van de sector en dringt mineraal-gerelateerde milieuproblemen terug. Daarnaast kan de export van met name fosfaat een interessante inkomstenbron vormen.

Links:

 

Deel dit bericht