Werkgebied Human Captial Agenda: bedrijfsleven, overheid én onderwijs

Kritische successfactor

Voor het realiseren van de ambities van de Topsector Agri&Food zijn voldoende en goed opgeleide werknemers een kritieke succesfactor. Om het menselijke kapitaal te behouden en te vergroten, is de Human Capital Agenda (HCA) opgesteld. Centrale doelstelling van de HCA is het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven voor de Topsector Agri & Food en het vergroten van de aantrekkingskracht van de sector op werknemers.

Een blijvende investering in de kracht van het groene onderwijs is voor de Topsectoren Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen cruciaal. Bedrijfsleven, onderwijs en overheid hebben daartoe de handen ineen geslagen met de ‘Ontwikkelagenda Groen Onderwijs 2016 – 2025’. De Human Capital Agenda Agri & Food maakt onderdeel uit van deze ontwikkelagenda.

Uitvoering

De uitvoering en implementatie van de HCA is vormgegeven in verschillende projecten en programma’s. Bedrijfsleven en onderwijs geven invulling aan de innovatie van het onderwijs via het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Agri & Food en de Centres of Expertise Food, Open Teelten, Agrodier en Biobased Economy.

Naast bovenstaande centra heeft de levensmiddelenindustrie, samen met vertegenwoordigers van regionale onderwijsinstellingen, in het kader van de HCA-agenda, een visie ‘Leren en werken, werken en leren’ geformuleerd over wat er moet gebeuren voor een doelmatige beroepsopleiding. Duurzame inzetbaarheid van personeel – een leven lang leren – is daarbij het doel; belangrijke middelen zijn het kwalitatief en kwantitatief verbeteren en vergroten van de uitstroom van beroepsopleidingen, het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en het gebruik van kennis in regionale kennisbanken. De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie geeft hier uitvoering aan.

De verdere uitrol van de HCA gebeurt binnen de actielijnen van de Ontwikkelagenda Groen Onderwijs.

Overkoepelende Human Capital Roadmap

Er blijken ook veel topsectoroverstijgende thema’s te zijn als het gaat om het opleiden en aantrekken van talentvolle werknemers. In de gezamenlijke Roadmap Human Capital Topsectoren 2020-2023 bundelen de tien Nederlandse topsectoren hun krachten om dit te realiseren. Aan de basis ligt de optimale samenwerking tussen het beroeps- en hoger onderwijs, het bedrijfsleven en de onderzoeksinstellingen. De topsectoren ontwikkelden hiertoe het concept van de Learning Community: de plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen en innovaties sneller in de praktijk worden gebracht.

Contactpersonen werkgebied Human Capital Agenda

Eke Boesten
Groenpact
E-mail

Arry Verhage
SOL
E-mail


Ontwikkelagenda groen onderwijs 2016-2025