Projecten missie Klimaatneutrale
landbouw en voedselproductie


VoorbeeldprojectenEmissiereductie methaan veehouderij (B1)

2020

2018

Landbouwbodems, emissiereductie lachgas en verhoging koolstofvastlegging (B2)

2019

Vermindering veenoxidatie veenweide (B3)

2020

Energiebesparing, -productie en -gebruik (B5)

2018

Productie en gebruik van biomassa (B6)

2017

EU-projecten

AF-EU-20011 | CCC Farming
AF-EU-20022 | M4Models
AF-EU-20028 | Panacea