AF-17066 | Effect van mestvergisting op emissies van broeikasgassen uit mest

Bert van Rees2018, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projectnummer: AF-17066
Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
MMIP: Emissiereductie methaan veehouderij (B1)
Looptijd: 2018 – 2019
Budget publiek: € 185.000
Budget privaat: € 185.000
Projectleider: Karin Groenestein
Betrokken partijen: FrieslandCampina, Wageningen University & Research


Bij reductie van broeikasgasemissies uit mest gaat veel aandacht uit naar mestvergisting en vervanging van fossiele brandstoffen. Kennis over emissies van broeikasgassen uit opslagen van mest, mestvergisters en opslagen van vergiste mestproducten (digestaat) is beperkt. Dit komt o.a. tot uitdrukking doordat gedetailleerde kennis die ontbreekt om het verschil te verklaren in de biogasopbrengst tussen vergisting van mest die een tijd is
opgeslagen en dagverse mest.
Om een bedrijfsspecifieke carbon footprint van bedrijven waar mest vergist wordt conform IPCC te kunnen berekenen is het noodzakelijk wetenschappelijk onderbouwde rekenregels te ontwikkelen. Doel van dit project is om door middel van literatuur- en experimenteel onderzoek
de wetenschappelijk onderbouwde rekenregels vast te stellen voor bedrijfsspecifieke berekening van broeikasgasemissies uit de stal, mestopslag, mestvergisters en opslag van vergiste mestproducten.
Enerzijds biedt deze studie inzicht in het effect van vergisting op broeikasgasemissies uit mest en vergiste mestproducten en is het een startpunt voor verbeterd ontwerpen van mestvergistingsconcepten. Anderzijds geeft dit een basis om op bedrijfsniveau een carbon footprint vast te stellen en daaruit mitigatiemaatregelen te definiëren en zo te komen tot een verlaging van de carbon footprint binnen de zuivelsector.
Link:

Deel dit bericht