AF-17013 | Landbouw als vliegwiel voor de energietransitie

Bert van Rees2018, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projectnummer: AF-17013
Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
MMIP: Energiebesparing, -productie en -gebruik (B5)
Looptijd: 2018 – 2021
Budget publiek: € 600.000
Budget privaat: € 600.000
Projectleider: Andries Visser
Betrokken partijen: Alliander, ECN, Jules Energy Projects, LTO Noord, The Green Utility Company, Wageningen University & Research


Wat is er aan de hand?
Nederland wil in 2050 volledig van fossiele energiebronnen overgeschakeld zijn op duurzame bronnen. Daarmee kan de uitstuit van het broeikasgas kooldioxide flink worden teruggebracht. Deze ambitie vormt een kans voor de landbouwsector: zij heeft namelijk voldoende ruimte om hernieuwbare energie lokaal te produceren.

Wat doet het project eraan?
Het project inventariseert welke technologische, economische en sociale innovaties nodig zijn om duurzame energieproductie op het erf mogelijk te maken. Daarbij gaat het om vragen als hoe energiewinning is te integreren in de bedrijfsvoering, hoe vraag en aanbod op elkaar af te stemmen zijn, welke verdienmodellen mogelijk zijn en hoe de maatschappij tegen de energieproductie aankijkt.

Wat levert het project op?
Het project levert concrete kennis op voor alle schakels in de (nieuwe) energieproductieketens. Met de output van het project kan de duurzame energieproductie een extra boost krijgen. Daarmee wordt bijgedragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daarnaast biedt de kennis agrariërs de mogelijkheid hun inkomenspositie te verbeteren.

Links:

 

Deel dit bericht