AF-EU-18042 | SUPREMA

Bert van ReesProject

Projecttitel: SUPREMA
Projectnummer: AF-EU-18042
Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
Looptijd: 2018- 2020
Projectleider: Floor Brouwer
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: EUROCARE, Thuenen Institut, Landbouwuniversiteit Uppsala. Joint Research Centre, International Institute for Applied Systems Anaysis, Universiteit van Madrid


SUPREMA versterkt het modelinstrumentariumom overheden en bedrijfsleven te adviseren over de toekomst van de Europese landbouw, inclusief de agrifoodketen (verwerking en detailhandel). Deze modellen worden toegepast voor strategische advisering van overheden en bieden het bedrijfsleven kansen vroegtijdig in te spelen op beleidsveranderingen. Voorbeelden van toepassingen zijn marktverkenningen inspecifieke sectoren(bijvoorbeeld toekomst van de zuivelsector)en effecten van alternatieven in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.Het project levert drie producten voor de Europese landbouw, met een verbijzondering voor de Nederlandse agrosector:

  • Een verbeterde baseline-scenario voor de Europese landbouw (periode 2010-2030). Hiermee kan het Nederlands bedrijfsleven voor het bestaande beleid de uitdagingen en economische kansen voor de agrifoodsector formuleren.
  • Effecten van alternatieven inhet GLB worden voor de periode tot 2030doorgerekend. De scenario’s zullen aansluiten bij de klimaatdoelstellingen tot 2030, duurzame intensivering en innovatie, agro-ecologie en extensivering. Deze verkenningen bieden het Nederlandse bedrijfsleven inzicht hoe de concurrentieverhouding binnen Europa en daarbuiten bij alternatieven voor het GLB kunnen veranderen. Bij beleidswijziging kan hier dan tijdig op worden ingespeeld.
  • Tenslotte worden enkele opties verkend om uiterlijk in 2050 forse klimaatdoelstellingen in de landbouw te realiseren. Deze analyse ondersteunt het Nederlands bedrijfsleven om technologische mogelijkheden voor emissiereductie te vertalen naar kansrijke investeringen.

 

Deel dit bericht