AF-EU-18010 | CEDERS

Bert van ReesProject

Projecttitel: CEDERS
Projectnummer: AF-EU-18010
Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
Looptijd: 2017- 2020
Projectleider: Marjo Koets
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: University of Reading, INRA, Aarhus University, Swedish University of Agricultural Sciences, Leibniz Institute for Farm Animal Biology, Teagasc, Natural Resources Institute Finland, AgResearch Ltd


De vorming van broeikasgassen (BKG) op rundveebedrijven wordt sterk bepaald door het voedingsmanagement. Voedingsmanagement en productieomstandigheden verschillen sterk tussen landen, maar een transparante, transnationale aanpak bij het in kaart brengen van BKG-emissies ontbreekt. Om de situatie voor de Nederlandse rundveehouderij op een objectieve wijze in kaart te brengen en te verbeteren, is verfijning en eenduidigheid nodig rondom de berekeningsmethoden voor BKG-emissies. Dit geldt ook voorde internationale positie die de Nederlandse rundveehouderij en daaraan verbonden bedrijfsleven inneemt, en duidelijkheid is nodig rondom de internationale verschillen in gehanteerde BKG-berekeningsmethodiek en de nationale achtergronden hiervan.Dit project geeft duidelijkheid en verfijning door(1) het ontwikkelen van databases(als voortzetting van huidige GRA-activiteiten5 ) en het herleiden van relaties voor het effect van voeding op vertering, excretie, mestsamenstelling en daaraan gerelateerde BKG-emissies; (2) het opheffen van belangrijke lacunes in kennis rondom deze relaties middels experimenteel onderzoek; (3) het evalueren van de gevolgen van voeding en bedrijfsvoering op BKGmet de meest gedetailleerde procesmodellen, en spiegeling hiervan aan de modellen verkregen uit de databases, het experimentele onderzoek en huidige BKG-berekeningsmethoden; (4) het verbeteren van BKG-berekeningsmethoden (zowel op bedrijf- als op nationale schaal); (5) het overdragen van informatie naar eindgebruikers van BKG-berekeningsmethoden op nationale schaal (rundveehouderij, bedrijfsleven, adviseurs/intermediairs, overheden)en internationale schaal (selectie van organisaties en de EU).

 

Deel dit bericht