FNDH-120005 | Zilte aquacultuur

admin2012, Kernthema Gezond en Veilig, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Zilte aquacultuur
Projectnummer: FNDH-120005
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2012-2013
Indiener: Living Foods BV


Samenvatting

Aanleiding voor deze haalbaarheidsstudie zijn een aantal knelpunten die raakvlakken met elkaar hebben en vragen om een integrale en keten overschrijdende aanpak. De druk op de beschikbaarheid van mondiaal voedsel, de toenemende druk op beschikbare landbouwgronden die t.g.v. verzilting jaarlijks reduceert en de overbevissing problematiek, zijn actuele thema’s die vragen om een oplossing. Een van de (deel)oplossingen kan zijn dat verzilting ook een kans is voor het produceren van nieuwe nu nog onbekende voedselproducten. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde zilte groenten, zoals Zeekraal en Lamsoor. De ambitie en doelstelling van dit project is om dit te combineren binnen 1 systeem met duurzame visteelt.

Binnen het project wordt gezocht naar een technologische oplossing om een gecontroleerde en gesloten wijze van produceren te ontwikkelen, waarbij de grondstoffen op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze worden benut en er geen onnodige reststromen in het milieu hoeven te worden gebracht.

De producten die uiteindelijk geteeld c.q. gekweekt worden op het te ontwikkelen systeem zijn duurzaam geproduceerd en met een sterke focus op inhoud stoffen zoals de gehaltes aan spoor- en micro elementen. Door de hoge mate van controleerbaarheid in tegenstelling tot de huidige conventionele teeltsystemen, zal de kwaliteit waarborging en de voedselveiligheid veel beter geborgd zijn dan in de huidige systematiek. De te ontwikkelen techniek c.q. technologie kan t.z.t. ook binnen de kennis economie als aantrekkelijk export product worden gebruikt, temeer omdat de thema’s verzilting, overbevissing en voedselveiligheid mondiale thema’s zijn.

Het project is er op gericht om uiteindelijk via een vervolg project, (innovatie project) een duurzaam en certificeerbaar productie systeem te ontwikkelen waarin zowel groente als vis geproduceerd kan worden in een zilt aquatisch milieu. Eerst zal er echter via onderzoek en kleinschalige experimenteel onderzoek worden onderzocht of een dergelijk systeem technisch haalbaar is en economisch rendabel te maken is.

Het in een gesloten- en gecontroleerd milieu telen van zilte groenten is nog vrij onbekend, het telen van vis in zout water is op zich zelf niet nieuw, maar de combinatie van beide is nieuw.

De kennis die noodzakelijk is om het project succesvol te laten verlopen is aanwezig, maar erg fragmentarisch verdeeld over verschillende ketens binnen de agro&food sectoren. In het onderzoek zal door middel van literatuuronderzoek dit eerst inzichtelijk gemaakt worden en vervolgens worden aangevuld met kennis van experts op het gebied van visteelt, tuinbouw, akkerbouw, veredeling en watermanagement. De extra te nemen hindernis in dit project is het feit dat een groot deel van de keten plaatsvind in een zilt aquatisch milieu.

Bestaande teeltsystemen en technieken vanuit de reguliere land- en tuinbouw zijn niet geschikt voor deze toepassing. Het produceren in een zout milieu is geheel nieuw voor de sector, zeker als deze ook nog gecombineerd wordt met het telen van hoogwaardige vis.

Deel dit bericht