AF-14111 | Inrichting van de (overdekte) kippenuitloop, AI-risico en schade door roofdieren

admin2014, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Inrichting van de (overdekte) kippenuitloop, AI-risico en schade door roofdieren
Projectnummer: AF-14111
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2014-2016
Budget publiek: € 130.000
Budget privaat: € 130.000
Projectleider: Thea van Niekerk
Projectpartners: Het Pluimhuis, Louis Bolk Instituut, Pluimveebedrijf Janssen, Wageningen University Research.


Samenvatting

De inrichting en beplanting van de buitenuitloop wordt om verschillende redenen door de pluimveesector hoog geprioriteerd.

  1. Dierenwelzijn,
  2. verspreiding van de kippen en daarmee de mineralen uit mest over de hele kippenuitloop ipv puntbelasting dichtbij de stal,
  3. verminderen van de kans op AI-besmetting door de uitloop onaantrekkelijk voor wilde watervogels te maken,
  4. verminderen van verlies van kippen door toedoen van roofdieren,
  5. verbetering van het imago richting de burger/consument en
  6. dit bij voorkeur dusdanig dat er opbrengsten uit de uitloop te verwachten zijn in de vorm van op het bedrijf te gebruiken producten (strooisel, brandstof) of te verkopen producten (fruit, strooisel, brandstof).

Deze onderwerpen zijn van belang voor de biologische en de gangbare vrije uitloop pluimveehouderij. We willen bovengenoemde aspecten meenemen voor zowel de vrije uitloop (niet overdekt) als voor (nog te ontwikkelen innovatieve vormen van) overdekte uitlopen. Omdat een aantal van bovenstaande aspecten al wordt onderzocht/gedemonstreerd in het lopende project ‘Bomen voor Buitenkippen’ (www.bomenvoorbuitenkippen.nl) en het nog op te starten ‘AGFORWARD’(7th Framework consortium agroforestry, waarin Louis Bolk Instituut deelneemt met pluimvee- en melkveebedrijven), willen we ons in dit voorstel vooral richten op de volgende onderwerpen:

  • Hoe ziet, vanuit het perspectief van de kip, een diervriendelijk ingerichte overdekte uitloop er uit?
  • Wat is de relatie tussen inrichting van de uitloop en bezoek door wilde vogels (met name risicosoorten voor LPAI) en wat is de economische schade aan pluimvee door toedoen van roofdieren?
  • Follow up geven aan het project Bomen voor Buitenkippen:  ervaringen vastleggen en communiceren naar andere belanghebbenden. In het nu lopende project zijn alle beplantingen aangeplant en worden metingen alleen gedaan aan de nog jonge beplantingen. Met de follow up komen gegevens over meer volgroeide beplantingen beschikbaar.

Links:

Deel dit bericht