AF-16054 | Het geheim van tetrodotoxine in Nederlandse schelpdieren

admin2016, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Het geheim van tetrodotoxine in Nederlandse schelpdieren
Projectnummer: AF-16054
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Duurzame en veilige verwerking (D4)
Looptijd: 2016 – 2018
Budget publiek: € 439.000
Budget privaat: € 507.000
Projectleider: Marnix Poelman
Projectpartners: NOV, PO Mosselen, Vereniging mosselhandel, Wageningen Universiteit & Research


Tetrodotoxinen (TTXs) zijn voor Nederland nieuwe toxinen, in 2015 voor het eerst gevonden in schelpdieren afkomstig uit de Oosterschelde. Tetrodotoxine is een neurotoxine dat bij lage concentraties al kan resulteren in nadelige effecten zoals verlammingsverschijnselen en bij hoge concentraties zelfs dodelijk is. In 2016 heeft de aanwezigheid van TTX geleid tot de sluiting van enkele schelpdierproductiegebieden, vlak voor aanvang van het mosselseizoen, hetgeen de nodige financiële schade en imagoschade heeft opgeleverd.
Voor de sector en overheid is voedselveiligheid een prioriteit. Daarom is het in gezamenlijkheid oppakken van dit probleem van belang, om te komen tot gerichte maatregelen die en voedselveiligheid garanderen en inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering. Het uiteindelijke lange termijn doel van het project is om de veiligheid en beschikbaarheid van Nederlandse schelpdieren te waarborgen.
De bron van Tetrodotoxine is op dit moment nog onbekend. Het eerste onderzoek in 2016 heeft enkele indicaties voor de bron opgeleverd. Het achterhalen van de bron en de omgevingsomstandigheden waarop de bron reageert is van cruciaal belang voor het beter voorspellen van de aanwezigheid van TTX en daarmee het nemen van samenhangende managementmaatregelen door de schelpdiersector.
De overheid en sector starten gezamenlijk een meerjarig onderzoeksprogramma om tot effectieve en efficiënte maatregelen te komen die de voedselveiligheid borgen. Om de schelpdiersector en overheden beter voor te kunnen bereiden op acute problemen zoals bijvoorbeeld TTX wordt in dit project een draaiboek ontwikkeld dat gebruik kan worden bij nieuwe acute problemen (bijvoorbeeld een ander nieuw toxine of contaminanten). Door scenario’s te schetsen kan hier een gestroomlijndere aanpak ontstaan tussen overheid, industrie en kennisinstituten. De beoogde impact van het project is meer duidelijkheid over de oorsprong van TTX in de Nederlandse schelpdieren. De sector speelt een belangrijke rol in communicatie tussen de diverse actoren maar ook de communicatie naar de maatschappij. De opgedane kennis zal niet alleen Nederland helpen aan een oplossing voor de nieuwe uitdaging, maar ook in Europees verband kan goed gebruik gemaakt worden van de nieuwe kennis.

Links:

Deel dit bericht