AF-18083 | Monitoren diepteregeling en nauwkeurigheid mesttoediening

Bert van Rees2019, Kernthema Slimme Technologie, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Monitoren diepteregeling en nauwkeurigheid mesttoediening
Projectnummer: AF-18083
Kernthema: Slimme Technologie
Looptijd: 2019 – 2020
Budget publiek: € 112.000
Budget privaat: € 112.000
Projectleider: Jan Huijsmans
Betrokken partijen: Agrometius, Vredo Dodewaard, Wageningen University & Research


Bij de mesttoediening zijn externe factoren (zoals weersomstandigheden) van invloed op de hoogte van de ammoniakemissie en de mestbenutting door het gewas. Naarmate de dierlijke mest meer onder invloed van deze factoren ligt zal de emissie meer variëren. De afgelopen jaren is er en rtend te zien dat de emissie bij onder andere “zodenbemesting” toeneemt en daarmee ook het verlies aan meststof. Deze trend lijkt een gevolg te zijn van het minder nauwkeurig toedienen van de mest. Om de mestbenutting te optimaliseren en ammoniakemissie verder te reduceren dienen dosering (mestgift) en plaatsing van de mest optimaal op elkaar te worden afgestemd. Door het plaats-specifiek meten van gift en plaatsing(diepte) kan de mesttoediening precies gestuurd worden. Het verzamelen van alle meetgegevens (data loggen) biedt de mogelijkheid om online en offline de kwaliteit van het werk vast te leggen. Met dit project wordt beoogd om de werking van de mesttoediening te optimaliseren door plaatsing en mestgift op elkaar af te stemmen en real time te monitoren. Data worden opgeslagen en zichtbaar gemaakt in kaarten voor de teler met inzicht in uitvoering van de mestdosering. Informatie komt beschikbaar voor latere precisietoepassingen, maar ook voor het afleiden van bodemaspecten vanuit de diepteregeling en metingen. Het onderzoek sluit aan bij de lopende PPS DISAC (AF-16191).

Links:

Deel dit bericht