AF-16200 | Verkenning kalf bij de koe

admin2017, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Verkenning kalf bij de koe
Projectnummer: AF-16200
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2017
Projectleider: Adriaan Antonis
Betrokken partijen: Centraal Veterinair Instituut, Dierenbescherming, LTO, Louis Bolk Instituut, NZO, Wageningen University & Research


Samenvatting

Om melkveehouders te faciliteren die (op termijn) overwegen het kalf voor bepaalde tijd bij de koe te houden is de Staatssecretaris in overleg gegaan met de sector, Dierenbescherming en het Louis Bolk Instituut om te bezien op welke wijze ervaringen gedeeld kunnen worden. Uit dit overleg is naar voren gekomen dat een verkenning moet plaatsvinden met relevante partijen met als doel:

  1. Kansen en bedreigingen van het houden van het kalf bij de koe (op gebied van o.a. dierenwelzijn, diergezondheid, productie, economie en management) te identificeren en uit te werken
  2. Een dialoog creëren tussen verschillende stakeholders om tot een gezamenlijke perceptie van het vraagstuk ‘kalveren voor bepaalde tijd bij de koe’ te komen én welke leidt tot de optimalisatie van de zorg voor het kalf
  3. Te komen met aanbevelingen hoe melkveehouders, met verschillende aanpakken van de zorg voor het kalf, kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

In de verkenning worden lopende initiatieven (plannen, experimenten en onderzoeken) in beeld gebracht, raakvlakken en eventueel overlap tussen deze initiatieven inzichtelijk gemaakt en eventuele kennislacunes geïdentificeerd. Voorts zal het projectteam een advies geven over wat zij, op basis van haar bevindingen, denkt wat nodig is aan aanvullend verdiepend of flankerend onderzoek om kennis of een breed draagvlak te verkrijgen.

Links:

Deel dit bericht