AF-12517 | Sustainable packages

admin2013, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Sustainable packages
Projectnummer: AF-12517
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2013 – 2018
Budget publiek: € 2181.000
Budget privaat: € 2250.000
Projectleider: Hans van Trijp
Projectpartners: Kennis Instituut Duurzaam Verpakken, Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, TiFN, Universiteit Twente, Wageningen Universiteit & Research.


Samenvatting

Het project beoogt wetenschappelijk gebaseerde inzichten te genereren met betrekking tot de milieubelasting die vanwege de productverpakkingsketen in Nederland ontstaat. Om hierin te kunnen slagen, moeten de meest relevante mechanismen die een bijdrage leveren aan deze milieubelasting worden opgehelderd. Via een sterke wisselwerking tussen de verschillende werkpakketten van het project zal de integratie van verkregen inzichten de wetenschappelijke basis van het verpakkingsveld versterken. Deze kennis zal worden ingebracht in de implementatie en valorisatie van een ‘holistisch’ verpakkingsontwerp waarin van tevoren rekening is gehouden met zowel de ontwerpeisen van de verschillende betrokkenen in de keten als de milieueffecten die dergelijke ontwerpkeuzen over de gehele levenscyclus van het verpakkingsmateriaal hebben. Het project wil bijdragen aan de circulaire economie-benadering via het reduceren van de milieubelasting van verpakkingen in relatie tot het functioneren van product/verpakkingscombinaties door zich te richten op een aantal fundamentele kennishiaten met betrekking tot verpakkingen gedurende hun totale levenscyclus.

Het onderzoeksprogramma is opgedeeld in vier werkpakketten:

  • De ontwikkeling van een consensusmodel voor de beoordeling van de totale milieubelasting van product/verpakkingsketens;
  • De ontwikkeling van innovatieve verpakkingsontwerp-gereedschappen en -oplossingen gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en marketingdisciplinevereisten, en de actuele stand van zaken in het verpakkingsontwerp-veld;
  • De efficiëntie en effectiviteit van inzameling en hergebruik, het bestuderen van de relaties tussen individuele psychologische factoren binnen inzamelgebieden en de bereikte inzamelresultaten, en het verband tussen verpakkingsontwerp en het lot van deze verpakkingen aan het eind van hun levensduur;
  • Diepgaande exploratie van het strategische herontwerp van de plastic verpakkingsketen via onderzoek naar de hergebruiksmogelijkheden van teruggewonnen verpakkingsmaterialen en scenariostudies met betrekking tot het voorspellen van verbeteringen in het totale verpakkingssysteem.

De belangrijkste wetenschappelijke opbrengsten zijn een beter begrip van de kritische processen in de verpakkingsketen, het verpakkingsontwerpproces, het inzamelingsproces van gebruikt verpakkingsmateriaal, het hergebruik van gerecycled materiaal en de milieubeoordeling van product/verpakkingscombinaties. De uitkomsten ten behoeve van de industrie zullen in een apart valorisatieprogramma nader worden uitgewerkt.

Uiteindelijk zullen in het project nieuwe gereedschappen en methodologieën voor het product-verpakkingsontwerp worden ontwikkeld, waarin de verpakkingseisen van de voornaamste partijen in de keten en de milieueffecten over de gehele verpakkingsmateriaallevenscyclus vooraf bij het ontwerp worden meegenomen.

Website

Deel dit bericht