AF-16067 | Smart Tools voor Vitale Varkens

admin2017, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Smart Tools voor Vitale Varkens
Projectnummer: AF-16067
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2017 – 2020
Budget publiek: € 1.000.000
Budget privaat: € 1.000.000
Projectleider: Bennie van der Fels
Betrokken partijen: De Varkenspraktijk, Hoeve B.V.,  Hotraco Agri B.V., Topigs Norsvin Research Center, Wageningen University & Research


Samenvatting
Preventieve gezondheidszorg staat centraal bij Hoeve BV en de deelnemers van Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) om tot een antibioticavrije productie van varkensvlees te komen. Vleesvarkens brengen ongeveer 60% van hun tijd door in één gemeenschappelijk verblijf. Een hokbezetting met dieren die bij elkaar passen met signaleringsmethodieken om storingen in kaart te brengen moeten zorgen voor een stabiele groep met een ongestoorde uniforme ontwikkeling van de dieren. Doelstelling van dit project is om voor de varkenshouder Smart Tools voor Vitale Varkens te ontwikkelen waarmee dieren in de juiste samenstelling kunnen worden opgelegd, op de juiste manier kunnen worden gehuisvest en waarmee diergezondheid en -welzijn op dier-, koppel- en bedrijfsniveau continu kunnen worden gemeten en geborgd. Door de inzet van deze tools op een prioritair thema als staartbijten bij vleesvarkens zal door vroegtijdige signalering, het bedrijfsmanagement verbeteren (leren van fouten) en daarmee de algehele diergezondheid, het gedrag en de prestaties verbeteren. Dit moet leiden tot een aantoonbaar effect op verminderd antibioticagebruik. Uitgangspunt hierbij is om bestaande en nieuwe informatiebronnen over dierprestaties, diergezondheid, dierenwelzijn en management op het bedrijf te integreren tot één overzicht (‘dashboard’) met concrete (attentie)signalen en benodigde acties. Deze Smart Tools worden gekoppeld aan een database waar de veehouder en zijn/haar adviseur locatie- en tijdonafhankelijk over kan beschikken.
Binnen de PPS worden daarnaast tools ontwikkeld om de kwaliteit en de kwaliteitsverschillen (denk aan geboortegewicht en geslacht) van biggen beter te begrijpen en deze kennis beter te kunnen gebruiken. Denk aan precisie voeding per hok, denk aan eerder leveren van dieren met beperktere capaciteiten. Als voorbeeld van een toepassingsgebied bij vleesvarkens wordt het stoppen met het couperen van staarten genoemd. Voor Hoeve B.V. en de bij KDV aangesloten varkenshouders is dit een hoog prioritair thema i.c.m. het terugdringen van antibiotica. Staartbijten kan gezien worden als een emmer die gevuld wordt met stress. Als de emmer overloopt treden er problemen op. Voorkomen van stress door hokinrichting (denk aan afleiding), maar ook door stabielere groepen kan hierbij helpen.
De innovatie, vernieuwing bij deze te ontwikkelen vroege signaleringstools kan helpen om stressfactoren eerder en beter in beeld te krijgen en zo te voorkomen dat de emmer in de toekomst gaat overlopen. Op basis van actuele (sensor)data over dier en omgeving kan een veehouder hiermee bijvoorbeeld via een App op zijn Smart Phone sneller en betrouwbaarder geattendeerd worden op afwijkingen. Deze multivariate methodiek is o.a. door Wageningen UR ontwikkeld en heeft een sterke potentie voor toepassingen op het gebied van diergezondheid en dierenwelzijn. Door de hier geschetste innovatieve, preventieve aanpak en krachtenbundeling van bedrijfsleven en kennisinstellingen ligt de nadruk op een structurele verbetering van diergezondheid en -welzijn door integraal diermanagement.

Links:

Deel dit bericht