AF-14247 | Sino Dutch Dairy Development Centre

admin2015, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Sino Dutch Dairy Development Centre
Projectnummer: AF-14247
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2015-2017
Budget publiek: € 1.140.000
Budget privaat: € 1.185.000
Projectleider: Kees de Koning
Projectpartners: China Agricultural University, CRV B.V., FrieslandCampina, Wageningen University & Research


Samenvatting

FrieslandCampina, Wageningen UR en China Agricultural University hebben het  Sino Dutch Dairy Development Center (SDDDC) opgericht om de melkproductie, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid in de gehele Chinese zuivelsector te verbeteren.

Een analyse van de sterktes en zwaktes van de Chinese zuivelsector heeft geresulteerd in de definitie van een aantal bottlenecks waarvoor oplossingen (zowel kennis als innovaties) gevonden moeten worden zoals aangegeven in figuur 1.


Figuur 1 – White spots for improvement in the Chinese dairy chain

Het gaat hier om bottlenecks als kwaliteitsborging melk- en diervoederproductie, diergezondheid & welzijn, rundveeverbetering, bedrijfsontwikkeling & management, verticale integratie en kwaliteitscontrole door de gehele zuivelketen. Een uitvoerige rapportage van deze White Spots is bij het SDDDC consortium beschikbaar. Vanuit de Nederlandse zuivelketenaanpak liggen marktkansen voor duurzame ketenvorming in de Chinese zuivelsector. Dit vraagt om een interdisciplinaire aanpak. Vanuit de samenwerking met verschillende keten- en kennispartners uit China en Nederland, richt dit SDDDC PPS voorstel zich op de volgende vijf prioritaire innovatie en onderzoek thema’s.

1. Naar een optimale voerproductie: Optimalisatie van het gehele proces van voerproductie, oogst, conservering en vervoedering om te komen tot een sterk verbeterde voer efficiëntie;

2. Bedrijfsontwikkeling: Het formuleren van de gewenste bedrijfsontwikkeling in de Chinese melkveehouderij inclusief landgebruik;

3. Kwaliteitsborging in de keten met focus op het meten van de kwaliteit van rauwe melk: Het ontwikkelen van kennis en meet systemen om melkkwaliteit (celgetal en kiemgetal)te verbeteren om de geschiktheid van boerderijmelk voor verdere verwerking in zuivelproducten en specifiek UHT (80% van de totale zuivelmarkt) te verhogen;

4. Bedrijfsmanagement, gebruik van data op de boerderij: Het ontwikkelen van kennis/aanpak om het bedrijfsmanagement in de Chinese melkveehouderij op een hoger niveau te tillen met daarbij specifiek aandacht voor het verzamelen, analyseren en benutten van op de boerderij gegenereerde data met specifieke aandacht voor  diergezondheid en levensduur;

5. Mestbehandeling en mestverwerking in de Chinese melkveehouderij: Het verkennen en ontwikkelen van mestbehandelings- en mestverwerkingstechnieken geschikt voor de Chinese melkveehouderij die het mogelijk maken om op een duurzame wijze de nutriëntenkringloop te sluiten.

De verschillende partners (FrieslandCampina, WUR, CAU, Zongdi, CRV) die participeren in dit onderzoeksprogramma zorgen voor de aanwezigheid van de benodigde expertise en faciliteiten voor het uitvoeren van het programma.
Het netwerk en overige activiteiten van het SDDDC (b.v. het geven van cursussen en organiseren van conferenties) dragen bij aan een verdere verspreiding en implementatie van de resultaten.

Samenvatting doel:

Met Nederlandse technologie, kennis en onderzoek innovaties en kennis ontwikkelen die bijdragen aan het oplossen van de genoemde white spots/bottlenecks voor een duurzame ontwikkeling van Chinese zuivelketens. Deze innovaties leiden tot een herontwerp van de keten(s), dit resulteert in een maatschappelijk verantwoorde zuivelproductie onder Chinese omstandigheden. Het opbouwen van netwerken met Chinese en Nederlandse kennisinstellingen en partners is hierbij cruciaal.

Links:

Deel dit bericht