MIT-13001 | Optimester

admin2014, Kernthema Slimme Technologie, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Optimester
Projectnummer: MIT-13001
Kernthema: Slimme Technologie
Looptijd: 2014 – 2015
Projectpartners: Schuitemaker Machines B.V.


Samenvatting

Hoewel noodzakelijk voor het rendement in de moderne landbouw schuilt in bemesting vanuit milieuperspectief een gevaar. De huidige overmaat aan ammoniak in het milieu is voor 90% afkomstig uit de landbouw. Bemesting van landbouwgronden is hiervan voor een belangrijk deel de oorzaak. Ingegeven vanuit onder meer deze milieu-problematiek wordt het ontstaan, verwerken, uitrijden en afvoeren van mest strikt gereguleerd in wetgeving. De hoeveelheid mest die door landbouwers mag worden uitgereden is beperkt en wordt in veel gevallen als relatief krap ervaren. Landbouwondernemingen zijn daarom geïnteresseerd in maatregelen die de effectiviteit en opbrengst van bemesting kunnen vergroten.
Schuitemaker ontwikkelt, produceert en verkoopt al ruim 90 jaar professionele landbouwwerktuigen voor voederwinning, voeren en bemesten. Schuitemaker het idee geformuleerd een geheel nieuwe en geautomatiseerde methode voor het aanwenden van dierlijke mest te ontwikkelen, de Optimester.
Het beoogde technische concept, de Optimester, zal de komende jaren gefaseerd worden ontwikkeld. Op basis van een voorafgaand haalbaarheidsonderzoek zal een go/no‐go beslissing worden genomen voor de ontwikkeling van een eerste milestone, een PrecisieBemester met Aanzuurtechnologie (hierna PBA) met mogelijke marktintroductie in 2017. Met de PBA heeft Schuitemaker een bemestingstank voor ogen voorzien van:

  • Methaanzuurtechnologie waarmee het vluchtige ammoniak in mest wordt gebonden tot de vaste stof ammoniumsulfaat waardoor emissies worden voorkomen;
  • Precisiebemestings‐ en visiontechnologie op basis waarvan de hoeveelheid en samenstelling van de uit te rijden dierlijke mest plaatsspecifiek kan worden afgesteld;
  • NIRS‐analysetool voor mest ontwikkelen waarmee de mestregistratie en bemonstering op de tank plaatsvindt in plaats van nu in een laboratorium;
  • Een black box waarin data rondom uitgereden mestvolumes, ‐samenstelling e.d. wordt opgeslagen voor controle en handhavingsdoeleinden.

De onderzoeks‐ en kennisverwervingsvragen in het haalbaarheidsonderzoek richten zich op:

  • Effect van de PBA op de ammoniakemissie van de landbouw;
  • Technische haalbaarheid;
  • Economische haalbaarheid;
  • Maatschappelijke en praktische haalbaarheid.

Voortgang

Volgt

 

Deel dit bericht