AF-14275 | Op naar precisielandbouw 2.0

admin2015, Kernthema Klimaatneutraal, Kernthema Slimme Technologie, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Op naar precisielandbouw 2.0 (PL 2.0)
Projectnummer: AF-14275
Kernthema: Slimme Technologie
Looptijd: 2015-2018
Budget privaat: € 5.202.000
Budget publiek: € 2.281.000
Projectleider: Corné Kempenaar
Projectpartners: Aerovision, Agrico, Agrifirm Plant, Agrometius, Avular, Bayer CropScience, BO akkerbouw, Cosun/Suikerunie, Dacom/Crop-R, HZPC, Kverneland Group, laanboombedrijven en bloembollentelers, LTO Noord, NAK, Neo, Phenovation, HWodKa, TerraSphere Imaging&GIS, ZLTO, Wageningen University &  Research,


Samenvatting Het doel van dit programma is een gecoördineerde publiek-private R&D inspanning op strategische thema’s binnen precisielandbouw, om zo brede implementatie te versnellen en de voordelen ervan voor telers, ketens en maatschappij te oogsten. Eindgebruikers, toeleverende bedrijven, ketenpartijen en kennisinstellingen werken samen in dit programma.

De naam ‘Op naar precisielandbouw 2.0 (PL 2.0)’ is gekozen omdat precisielandbouw een volgende stap moet maken die niet lukt zonder een flinke R&D inspanning. De stap naar gebruik van GNSS (plaatsbepalingstechnologie en rechtrij-systemen) in de landbouw is reeds gemaakt (PL 1.0) op veel Nederlandse bedrijven. GEO- en sensorinformatie wordt echter nog nauwelijks gericht ingezet om teeltmaatregelen zo optimaal mogelijk in ruimte en tijd in te zetten. Het gaat bij PL 2.0 om integratie van de componenten Sensoren, Data, Modellen, ICT en Mechanisatie (implements) in effectieve en duurzame toepassingen. Vandaar ‘Op naar PL 2.0’. Belangrijke redenen waarom deze gewenste stap nog niet gemaakt wordt, is (1) beperkte bruikbaarheid van huidige aanbod van sensorbeelden, (2) onvoldoende aanbod van modellen en beslisregels die sensorbeelden en data vertalen naar toegevoegde waarde in teeltmaatregelen voor de eindgebruikers (telers en loonwerkers), (3) gebrekkige ICT-infrastructuur, data-uitwisselbaarheid en standaardisatie, (4) en onvoldoende bekendheid met de voordelen van PL 2.0. Deze redenen zijn recent bevestigd in een onderzoek van EIP-AGRI focus groep ‘Mainstreaming precision farming’.

In programma PL 2.0 zijn 13 deelprojecten verdeeld over zes thema’s opgenomen:

Thema 1. Satellietbeeldengebruik

1a. Biomassamonitoring door slimme combinatie van optische beelden en radarbeelden

1b. Biomassamonitoring door slimme combinatie van beelden van drones en satellieten

1c. Perspectief Groenmonitor opbrengstschattingen

Thema 2. Bodem- en gewassensoren

2b. Beeldanalyse voor detectie ziekten in aardappelgewassen

Thema 3. Integratie en toepassingen

3a. Toepassingen van geo-informatie in applicaties

3b. Gewasbeschermingsinformatie op de spuit

3c. Sensor gestuurde gras- en maïsteelt

3d. Online bemestingsadvies en basisadvieskaarten

Thema 4. Perceelkarakteristieken opbrengstpotentie

4a1. Conceptontwikkeling en validatie in gras, maïs en kleine gewassen.

4a2 Conceptontwikkeling en validatie in boomteelt

Thema 5. Ondersteunende ICT

5. Strategische perceelplanning

Thema 6. Communicatie en Kennisverspreiding

6. Kennisverspreiding tussen partners en onderwijs en naar de praktijk 

De kennis- en innovatievragen liggen op het vlak van (a) slimmer gebruik van satellietbeelden en (b) verbetering van nearby sensoren (o.a. detectie variatie in bodems en ziekten in gewassen), (c) ontwikkeling en toepasbaar maken van modellen, beslisregels en software voor integratie in precisielandbouwtoepassingen met toegevoegde waarde, (d) opbrengstvoorspelling op basis van perceelkarakteristieken en modellen. Deze vragen zijn mede geprioriteerd op basis van de evaluatie van Programma Precisielandbouw (PPL) en afgestemd met de stuurgroep daarvan. De opgenomen deelprojecten hebben geen overlap met R&D in lopende PPSen in A&F als IJkakker (ontwikkeling database en diensten voor PL) en Precieze Data voor de Keten (precisieberegening). ICT en autonome navigatie t.b.v. precisielandbouw (thema 5) worden opgepakt in de PPSen FISpace en Precisietechnologie Tuinbouw. Opbrengstvoorspelling met perceelkennis is cruciaal voor veel precisielandbouwtoepassingen.

Links:

Deel dit bericht