AF-15101 | MKI- Markt en keteninnovatie biologisch – Efficiënte keten, preventie reststromen

admin2015, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten

Projecttitel: MKI- Markt en keteninnovatie biologisch – Efficiënte keten, preventie reststromen
Projectnummer: AF-15101
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2015-2018
Budget publiek: € 264.000
Budget privaat: € 280.000
Projectleider: Sjef Staps
Projectpartners: Eosta, Green Organics, Louis Bolk Instituut, Odin/Estafette, True Foods Projects, Udea/Ekoplaza, Wageningen Research.


Samenvatting Jaarlijks wordt in Nederland door producenten, toeleveranciers, horeca en supermarkten voor € 2,5 miljard aan voedsel verspild1. In winkels vindt veel verspilling (derving) van voedsel plaats bij (koelverse) producten met een relatief korte houdbaarheidsdatum. De Nederlandse overheid heeft ambitieuze reductiedoelstellingen geformuleerd. In 2015 moet de voedselverspilling met 20% verminderd zijn. Essentieel hierbij is een systematische en integrale aanpak, waarbij de betrokkenheid van de hele keten voorop staat om tot structurele oplossingen en verbeterpunten te komen. De aanpak in dit project is gericht op A) het voorkomen van derving en B) het vermarkten van afwijkende voedselproducten. De scope is de derving en preventie van reststromen bij toeleveranciers (Udea, Odin, Eosta en Green Organics) en in biologische winkels (Ekoplaza en Estafette). De invulling van het projectvoorstel is afgestemd met de Ketenaanpak actieprogramma reduceren voedselverspilling (PPS-CARVE; Across supply Chain Action program Reduction of food waste, improved Valorisation & Resource Efficiency). Waar CARVE inzet op het ontwikkelen van een overkoepelend denk- en beslismodel om bedrijven in de keten te ondersteunen met het nemen van gevalideerde beslissingen, zet dit project in op het toepassen en aanpassen van een bestaand simulatiemodel binnen specifieke cases. Binnen CARVE wordt gestreefd naar een brede toolomgeving waarmee systeeminnovaties kunnen worden gemodelleerd. Het bestaande simulatiemodel zou hierin ingebed kunnen worden. De focus van het simulatiemodel ligt op een specifieke product-ketencombinatie en op de derving in de supermarkt. Vragen die meerdere producten binnen een netwerk (i.p.v. een keten) betreffen, of de derving bij toeleveranciers of de consument (i.p.v. de supermarkt), zijn minder ‘kant en klaar’ met het bestaande simulatiemodel op te lossen. Binnen CARVE wordt er naar gestreefd om een brede toolomgeving te ontwikkelen waarmee dit brede palet aan vragen wél kan worden beantwoord. Door verder te kijken dan innovaties binnen één keten kunnen systeeminnovaties aan het licht komen. Tijdens de uitvoering van beide projecten zal regelmatig afstemming plaatsvinden.

Link
Eindrapportage

Deel dit bericht