AF-12168 | Logistiek en voedselveiligheid van streekproducten

admin2013, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Logistiek en voedselveiligheid van streekproducten
Projectnummer: AF-12168
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2013
Budget publiek: € 107.000
Budget privaat: € 107.000
Projectleider: Esther van Asselt
Projectpartners: Deli XL, Wageningen Universiteit & Research, ZLTO


Samenvatting

Regionale economische groei wordt door de overheid als drijver gezien voor de totale economische groei van Nederland als geheel. Daarnaast is er de trend om de productie van voedsel weer dichter bij de consument te brengen. Dit heeft geleid tot de opkomst van in beperkt volume geproduceerde, streekproducten1. Het fysiek dichter bij de consument brengen van voedsel vindt veel steun bij producenten, consumenten, belangenverenigingen en lokale overheden. Deze twee onderdelen grijpen perfect in elkaar waarbij lokale productie en distributie de regionale economie stimuleert en dus doet groeien. Deze groei moet echter wel duurzaam ingericht worden. Een negatief gevolg kan namelijk zijn, dat de distributieketen minder efficiënt wordt ingericht; dat wil zeggen dat er relatief veel kilometers gereden worden met weinig product. In dit project wordt deze mogelijke valkuil voor de lokale productie en regionale economische groei omgezet naar een winnende factor door deze vaak kleinschalige,onregelmatige, lastig te voorspellen stromen te integreren in een bestaand en bewezen logistiek concept. Hiervoor zullen uiteraard aan beide systemen aanpassingen gevraagd worden, en hierin zit de innovatie, vernieuwing en uitdaging waarbij people, planet en profit profiteren.

De logistiek rondom dergelijke initiatieven is vaak een knelpunt. Vooral als die bedrijven in een transitie komen van de opstart naar professionalisering met grotere afzet c.q. klanten. Het is dan ook nodig om een nieuw business model te ontwikkelen om bestaande distributiesystemen aan te passen aan de logistiek voor dergelijke kleinschalige productie. Het voordeel hiervan is dat voor de producent de markt vergroot wordt en men kan meeliften op de bestaande stroom en infrastructuur van een grote afnemer als Deli XL (business-to-business). Het product van deze kleine(re) en vaak regionaal opererende producenten komt zo beschikbaar via een platform waarop de (potentiële) klant een volledig(er) en vooral voor hem relevant assortiment kan bestellen en afnemen waardoor het unieke regionale product binnen de totale bestelling kan worden meegenomen en aan waarde wint.

Om een logistiek systeem in te kunnen richten voor dit type producenten, moet eerst een oplossing worden gevonden voor de borging van voedselveiligheid bij streekproducten. De overheid heeft als taak consumenten te beschermen tegen voedselveiligheidsgevaren. Hiertoe is nationale en internationale wetgeving ontwikkeld die gecontroleerd dient te worden. Producenten zijn hierbij verantwoordelijk voor het op de markt brengen van een veilig product. De huidige producenten van streekproducten zijn echter veelal niet HACCP gecertificeerd. Voor de afnemers van streekproducten en voor partijen verderop in de keten kan dit risico s met zich meebrengen, alsook voor de leveranciers zelf (imagoschade, aansprakelijkheidsclaims, vraaguitval). Bovendien kunnen incidenten binnen streekproducten zorgen voor imagoschade in de rest van de agrofoodsector met mogelijke exportproblemen tot gevolg. De overheid dient te zorgen voor de juiste voorwaarden, zodat de producent zijn verantwoordelijkheid kan nemen en waarmaken.

Hiertoe is het van belang dat er een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld wordt dat wetenschappelijk onderbouwd is en tegelijkertijd praktisch uitvoerbaar voor de betrokken producenten. Het te ontwikkelen borgings-/kwaliteitszorgsysteem zal putten uit bestaande certificeringen, maar daar wel los van ontwikkeld worden gericht op de toepasbaarheid binnen deze ketens. Bij de controle op de naleving wordt echter wel in een integratie voorzien om zo aspecten als kosten, tijd, en administratieve lasten mogelijk te beperken.

Link:

Deel dit bericht