AF-15221 | Duurzame Zuivelketen 2.0

admin2016, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Duurzame Zuivelketen 2.0
Projectnummer: AF-15221
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Veilige en duurzame primaire productie (D3)
Looptijd: 2016- 2019
Budget publiek: € 2.707.000
Budget privaat: € 2.707.000
Projectleider: Geert van der Peet
Projectpartners: LTO, NZO, Wageningen University & Research, ZuivelNL.


De Duurzame Zuivelketen (DZK), een gezamenlijk initiatief van NZO en LTO onder de vlag van ZuivelNL, heeft concrete doelstellingen voor 2020 geformuleerd om binnen maatschappelijke, economische en milieurandvoorwaarden te blijven (zie www.duurzamezuivelketen.nl). Met het afschaffen van het melkquotum per 1 april 2015 is de landelijke melkproductie flink toegenomen waardoor er behoefte is aan de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke kennis op de vier belangrijkste knellende thema’s:

  1. weidegang (Amazing Grazing 2.0);
  2. mineralenefficiëntie (KringloopWijzer);
  3. biodiversiteit;
  4. verandermanagement.

De doelstellingen van deze projecten sluiten aan bij de ambitie ‘meer met minder’ en dan vooral Duurzame Veehouderij en Resource Efficiency van het lnnovatiecontract van de Topsector Agri&Food. Aansluitind op Amazing Grazing, zal het project Amazing Grazing 2.0 zich richten op het ontwikkelen van nieuwe kennis over opname van vers gras door onder andere metingen van koegedrag, manieren om intensief weiden (6-8 koeien/ha) en maaien te combineren in weidesystemen, alsmede de ontwikkeling van tools gebaseerd op deze kennis ter ondersteuning van het vakmanschap van de melkveehouder. Omdat de Kringloopwijzer (KLW) door vele veehouders van Nederland gebruikt gaat worden, is het nodig om kennis over een breed scala aan bedrijfstypen te integreren in de KringloopWijzer. Het gaat dan specifiek om verschillende (innovatieve) huisvestingssystemen, doelgroepen, gewassen, grondsoorten en teeltomstandigheden. Belangrijke criteria daarbij is dat al deze kenmerken en de daarbij behorende rekenregels wetenschappelijk zijn onderbouwd. Daarnaast is het noodzakelijk de kringloopwijzer te verbreden op het thema klimaat en energie. Voor het thema Biodiversiteit is veel maatschappelijke aandacht. Uiterlijk in 2017 wil de DZK een monitoringssystematiek operationeel hebben waarmee voortgang op biodiversiteit op elk melkveebedrijf van Nederland kan worden aangetoond. Dit project, dat wordt uitgevoerd in nauw overleg met maatschappelijke stakeholders, zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing van deze monitoringssystematiek. Gezien de unieke én innovatieve aanpak die van alle partijen in de keten aanpassingen in de dagelijkse praktijk vergt, is er vanuit de DZK partners behoefte aan procesondersteuning. Via het onderdeel Verandermananement wordt hieraan invulling gegeven. Jaarlijks wordt een wetenschappelijk verantwoorde sectorrapportage gepubliceerd om voor de maatschappij zichtbaar te maken in welke mate de DZK doelen worden gerealiseerd en voor de DZK partners om waar nodig te kunnen bijsturen.

Links:

Deel dit bericht