AF-17106 | Regenerative Farming

Bert van Rees2018, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Regenerative Farming
Projectnummer: AF-17106
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2018 – 2022
Projectleider: Frederiek van Lienen
Betrokken partijen: TiFN, FrieslandCampina, Royal Cosun, BO Akkerbouw, Commonland, Wageningen University & Research, Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (Universiteit Utrecht), Universiteit van Amsterdam en Het Groene Brein


Samenvatting
De Nederlandse landbouwsector staat voor grote uitdagingen om de lange termijndoelstellingen voor duurzame voedselproductie waar te maken. In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat antropogene broeikasgasemissies naar nul worden teruggebracht en het Nationale Grondstoffenakkoord vraagt om een volledig circulair en regeneratief gebruik van nutriënten en bodem. Op termijn zal de sector moeten komen tot een productiesysteem met een neutrale of positieve invloed op zowel klimaat, als bodem, water en biodiversiteit. Dit is uiteraard alleen mogelijk als zo’n productiesysteem ook economisch en sociaal duurzaam is.
Huidige onderzoeksprojecten richten zich meestal op heel specifieke onderzoeksvelden en vakdisciplines, en hebben tot doel de negatieve invloeden van landbouw te verminderen. Er is daarnaast behoefte aan onderzoek vanuit een geïntegreerd systeemperspectief dat tot doel heeft positieve effecten te bereiken. Juist daar draait het om in het project Regenerative Farming.
In het project wordt een geïntegreerde situatieschets ontwikkeld van een herzien Nederlands landbouwsysteem in 2050, dat voldoet aan de uitgangspunten van regeneratieve productie. Deze situatieschets wordt uitgewerkt in wetenschappelijk onderbouwde doelen en kwantitatieve kaders.
In dit transdisciplinaire onderzoeksproject worden in co-creatie met akkerbouwers en melkveehouders best practices geïdentificeerd en ‘next practices’ ontwikkeld van regeneratieve productie met een goed verdienmodel. Vervolgens worden mogelijke toekomstbeelden ontwikkeld van regeneratieve systemen op nationale schaal, die passen binnen de kaders van de situatieschets. Op basis van een grondige analyse van de technologische, sociale, economische en beleids-barrières tussen het bestaande systeem en regeneratieve systemen worden mogelijke transitiescenario’s ontwikkeld die de ‘think-do gap’ kunnen overbruggen.

Links:

Deel dit bericht