AF-17065 | Belang van vastlegging van koolstof in de bodem voor mitigatie van broeikasgassen

Bert van Rees2017, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projectnummer: AF-17065
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2017-2018
Budget publiek: € 134.000
Budget privaat: € 134.000
Projectleider: Theun Vellinga
Betrokken partijen: FrieslandCampina, Wageningen University & Research


Wat is er aan de hand? De melkveehouderij werkt aan het beperken van broeikasgasemissies. Vermindering van de emissies kan onder meer via de vastlegging van koolstof (C) in organische stof in de bodem of via het remmen van de afbraak van veengronden. Om deze vermindering van emissies mee te nemen in de  bedrijfsspecifieke carbon footprint is het nodig om te verkennen hoe deze betrouwbaar en nauwkeurig geregistreerd kan worden.
Wat doet het project eraan? Dit project verkent een manier om op basis van metingen en berekeningen een betrouwbare vastlegging van C vast te stellen. Dat doet het project in samenwerking met 30 praktijkbedrijven, waar informatie wordt verzameld over het landgebruik en het management in het verleden.
Wat levert het project op? Het project geeft een realistisch beeld wat de potentie is van emissies verminderen via vastleggen van koolstof in landbouwgrond en wat dit betekent voor de reductie van broeikasgassen in Nederland en voor de hoogte van de emissies per kg melk.

Links:

Deel dit bericht