AF-14209 | 1H4F Vroegdetectieafwijkingen productie pluimveehouderijbedrijven

admin2015, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: 1H4F Vroegdetectieafwijkingen productie pluimveehouderijbedrijven
Projectnummer: AF-14209
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2015-2016
Budget publiek: € 100.000
Budget privaat: € 135.000
Projectleider:  Armin Elbers
Projectpartners: LTO Nederland, OVONED, UU Dept. Artifical Intelligence, Wageningen University & Research.


Samenvatting

Onder pluimvee kunnen verschillende dierziekten uitbreken. Vroege opsporing daarvan kan een hoop dierlijk en economisch leed voorkomen. Hiertoe ontwerpen Central Veterinary Institute en Universiteit Utrecht samen een nieuwe detectiemethode.

De eerste tekenen van ziekte in een pluimveelegbedrijf zijn verhoogde sterftegevallen, minder water- of voeropname en/of daling van eierproductie. Soms gaat er kostbare tijd verloren voordat deze signalen worden opgemerkt, of wordt niet gezien dat er meerdere laag scorende signalen zijn die samen een indicatie zijn dat er sprake kan zijn van een probleem veroorzaakt door een dierziekte.

Uiteindelijk moet dit project leiden tot een softwaretool voor de pluimveehouder, die een waarschuwing geeft dat er mogelijk een dierziekte onder de dieren waart.

Om dit doel te bereiken, worden onderstaande stappen gezet.

  1. Verzameling van productiegegevens op dagniveau (legkalendergegevens) van legpluimveebedrijven.
  2. Uitwerken van een nieuwe detectiemethodiek met combinaties van twee of meer parameters. Hiervoor is kennis nodig van epidemiologie, infectieziekten en informatica. Voor het verhelderen van gevonden afwijkingen in productiegegevens en voor het afstemmen van de afwijking-detectie op combinaties van twee of meer productieparameters is interactie nodig met pluimveehouders.
  3. Fabrikanten van management-software in legsector interesseren voor de nieuwe detectiemethodiek.
  4. Pilot met enkele pluimveehouders om de nieuwe methodiek te testen.Dit project wordt in eerste instantie uitgewerkt voor de legpluimveesector. Vroegtijdige detectie van afwijkingen in productieparameters biedt de mogelijkheid om snel te kunnen ingrijpen, waarmee eventuele gevolgschade zo klein mogelijk blijft. De techniek is algemeen toepasbaar voor allerlei productieketens in verschillende sectoren, waarbij gegevens in tijdreeksen – dag of week – worden verzameld. Dit geeft in potentie de mogelijkheid tot brede toepassing in andere sectoren. Op langere termijn zou de methodiek dus ook kunnen worden toegepast in bijvoorbeeld de varkens- en melkveehouderij.

Links:

Deel dit bericht