AF-18096 | Een gezond klimaat voor dier, mens en omgeving

Bert van Rees2019, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Een gezond klimaat voor dier, mens en omgeving
Projectnummer: AF-18096
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Veilige en duurzame primaire productie (D3)
Looptijd: 2019 – 2022
Projectleider: André Aarnink
Betrokken partijen: Producten Organisatie Varkenshouderij & Wageningen Livestock Research.


Het klimaat in varkensstallen is op dit moment suboptimaal, omdat de dieren een belangrijk deel van de tijd buiten hun thermo-comfortzone (te warm in de afdelingen) worden gehuisvest en de luchtkwaliteit, vooral in de winter, niet voldoet aan de gezondheidseisen.De mensen die er werken hebben ook eigen behoeftes voor een goed werkklimaat. Diergezondheid, dierwelzijn en productie kunnen verbeteren als temperatuur en luchtkwaliteit meer in lijn worden gebracht met de behoeftes van de varkens. Voor de varkenshouders en hun medewerkers zal een verbetering van het stalklimaat hun gezondheid, welzijn en werkplezier vergroten. Dit zal een positief effect hebben op het imago van het werken in de varkenshouderij. Doordat emissies van ongewenste stoffen zal verminderen, heeft dit een positief effect op het milieu.

Met dit onderzoeksproject wil de varkenshouderijketen een gezond stalklimaat voor dier en mens mogelijk maken, aantonen én borgen. Hier geeft zij invulling aan in lijn met de volgende subdoelstellingen:

  1. Schonere lucht in varkensstallen
  2. Hele jaar rond varkens houden binnen de thermocomfortzone
  3. Monitoring van luchtkwaliteit en temperatuur, inclusief alarmering
  4. In beeld brengen van (neven)effecten van maatregelen
  5. Kennisdoorstroming richting varkenshouders, medewerkers en onderwijs
  6. Communicatie richting maatschappij

Samen met ketenpartners op het gebied van stalinrichting, diergezondheid, humane gezondheid & veiligheid en onderwijsinstellingen gaan we werken aan innovaties die bijdragen aan een schonere lucht en een beter macro- en microklimaat voor alle diercategorieën in een varkensstal. Dataverzameling en -toepassing en alarmering hoort daar ook bij. Het onderzoek levert praktijkrijpe maatregelen op voor toepassing in bestaande  stallen. Daarnaast levert het een model op voor de ‘varkensstal van de toekomst’. Als inspiratie voor varkenshouders die een nieuwe stal gaan bouwen.

Het project is van belang voor alle schakels in de varkenshouderij. Het verbetert productieresultaten, gezondheid van mens en dier, veiligheid en imago van de varkenshouderij als werkgever. Door emissies aan de bron te verminderen, verbetert het stalklimaat voor mens en dier en zal de uitstoot richting omgeving ook afnemen.

Links:

Deel dit bericht