MTRLA-16118 | Ontwikkeling biologische oplossing ter bestrijding van vrijlevende- en plant parasitaire aaltjes in de akkerbouw

admin2016, Kernthema Klimaatneutraal, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Ontwikkeling biologische oplossing ter bestrijding van vrijlevende- en plant parasitaire aaltjes in de akkerbouw
Projectnummer: MTRLA-16118
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2016-2018
Projectpartners: Biomygreen BV, Landbouwbedrijf C. van den Hoek, Provincie Gelderland.


Samenvatting

De aanleiding van dit project betreft de actuele en reeds lange tijd bestaande aaltjesproblematiek in de akkerbouw. Steeds meer akkerbouwers hebben last van vrijlevende- en plant parasitaire aaltjes die de groei van gewassen belemmeren of zelfs een volledige misoogst tot gevolg kunnen hebben. Deze groeibelemmering of misoogst komt voort uit het gegeven dat deze vrijlevende- en plant parasitaire aaltjes de wortels en/of bladeren van de gewassen aantasten. Om uitbreiding van een aaltjesprobleem te voorkomen is het zo dat er geen uitgangsmaterialen (zoals pootgoedaardappelen) geteeld mogen worden op percelen waar deze aaltjes voorkomen. Daarom ondervinden akkerbouwers ten gevolge van deze problematiek ernstige financiële schade. Hierdoor wordt ook de exportpositie van Nederland binnen deze belangrijke sector in gevaar gebracht. Een oplossing voor deze problematiek die zowel op de korte als lange termijn effectief is, is er nog niet. Er is dan ook vraag naar een oplossing die op duurzame wijze, gericht aaltjes kan bestrijden. Een oplossing die zowel op korte als op lange termijn effectief is.

Daarom wordt binnen dit project een mestkorrel ontwikkeld o.b.v. biologische target organismen, waarmee de aaltjesproblematiek in de akkerbouw voor zowel de korte- als de lange termijn wordt opgelost. Het te ontwikkelen product is een totaaloplossing voor de heersende aaltjes problematiek en bestaat naast biologische target organismen (ter bestrijding van aaltjes) uit organische mestkorrels (ter bevordering van de groei van deze biologische targetorganismen én de bodemvitaliteit). Hiermee wordt het aaltjesprobleem opgelost, maar worden de akkerbouwers ook ontlast. Door de aanwezigheid van de organische mestkorrels in het product is het namelijk niet meer nodig om schaarse droge stalmest en/of alternatieven over het land uit te rijden. Met de ontwikkeling van deze totaaloplossing wordt niet alleen een oplossing geboden voor de heersende aaltjesproblematiek, maar wordt tevens een grote efficiëntieslag gerealiseerd door aaltjesbestrijding en de bevordering van de bodemvitaliteit te combineren in één product.

Deel dit bericht