MIT-15004 | Easy Silage

admin2015, Kernthema Klimaatneutraal, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Easy Silage
Projectnummer: MIT-15004
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2015-2017


Samenvatting

Na de mechanisering en de daarop volgende robotisering van het zeer tijdrovende melkproces, staat de agrarische sector – door de almaar toenemende schaalvergroting enerzijds en de toenemende milieudruk/-wetgeving anderzijds – voor de uitdaging om andere bedrijfsprocessen efficiënter te maken.

Van de werkzaamheden op het agrarisch bedrijf, is het (kuil-) voeren met het melken een van de meest arbeidsintensieve processen. De kuilvoederproblematiek is momenteel dus een belangrijk issue binnen de veehouderij (ook internationaal), hetgeen geïllustreerd kan worden aan de hand van het feit dat er de afgelopen jaren diverse deeloplossingen om dit te mechaniseren/automatiseren op de markt geïntroduceerd zijn.

De projectpartners van het project EasySilage zijn voornemens om een door hen ontwikkeld nieuwe integraal kuilvoermanagement en –distributieconcept door te ontwikkelen tot een werkend prototype.

Deel dit bericht