AF-EU-19039 | ROADMAP

Bert van ReesProject

Projecttitel: ROADMAP
Projectnummer: AF-EU-19039
Missie: Kringlooplandbouw
Looptijd: 2019- 2023
Projectleider: Annemarie Rebel
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Institut National De La Recherche Agronomique, Association De Coordination Technique Agricole, Centre De Cooperation Internationale En Recherche Agronomique pour Le developpement, The University Of Liverpool, Cardiff University, The James Hutton Institute, Alma Mater StudiorumUniversita Di Bologna, Aarhus Universitet, Instituut Voor Landbouw En Visserijonderzoek, Forschungsinstitut Fur Biologischen Landbau Stiftung, Stichting Wageningen Research, Sveriges Lantbruksuniversitet, Zuidelijke Land- En Tuinbouworganisatie Vereniging, European Forum Of Farm Animal Breeders, Fundacion Empresa Universidad Gallega, Dierengezondheidzorg Vlaanderen Vzw, Inra Transfert S.A.


Roadmap bevordert de transitie van de veehouderij naar vermindering van antibioticagebruik over verschillende ketens heen, binnen verschillende diersectoren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beslisbomen om antibiotica gebruik in kaart te brengen. Succesvolle manieren om antibiotica gebruik te verminderen worden onderzocht, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende oplossingsrichtingen, afhankelijk van diersector en regio. Er worden modelmatig benaderingen onderzocht om te begrijpen waarom en hoe antibioticagebruik varieert, door onderzoek naar het gedrag van boeren, dierenartsen en ketenpartijen. Tevens worden technische innovaties en alternatieve management strategieën onderzocht. Daarna zullen de oplossingen (zowel technisch als gedrag van partijen) geëvalueerd worden op hun impact. Nieuwe communicatiemiddelen gaan helpen bij verspreiding en exploitatie om verandering te weeg te brengen. ROADMAP zal bijdragen aan de vermindering van het gebruik van antibiotica door cross-learning van diverse succesvolle ervaringen, en het stimuleren van een harmonisatie van innovaties in heel Europa. Nederland zal hiermee in staat zijn een verdere reductie van antibioticuminzet en daarmee antibioticumresistentie te bewerkstelligen om daarmee haar vooraanstaande positie in de agrifoodsector te kunnen handhaven. Dit is van belang voor de varkens en de pluimvee sector, en de Nederlandse burger in het kader van antibioticaresistentie.  

Deel dit bericht