AF-EU-19007 | Biomonitor

Bert van ReesProject

Projecttitel: Biomonitor
Projectnummer: AF-EU-19007
Missie: Kringlooplandbouw
Looptijd: 2019- 2023
Projectleider:  Myrna van Leeuwen
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Bio Intelligence Service, European Forest Institute, Fondazione iCons,Nova-Institute,Swetree Technologies AB, Biobased Industries Consortium, Aragonese Foundation for Research and Development, Statistics Netherlands (CBS), Energy Research Centre of the Netherlands, Joint Research Centre of the European Commission, Normalization Institute of the Netherlands, Thünen Institute, Wageningen Economic Research, Catholic University of the Sacred Heart, Imperial College London, Latvian Agricultural University, Slovak University of Agriculture, Technical University of Munich


De bioeconomie is een belangrijke pijler onder de huidige transitie van lineaire naar circulaire economie, het Parijs klimaatakkoord en de grondstoffenagenda. De ontwikkeling van innovatieve circulaire biobased business cases staat dan ook als gezamenlijke strategische opdracht op de agenda van Nederlandse overheid, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. Kennis over geschikte concepten om die circulaire economie in te richten is echter slechts fragmentarisch beschikbaar en/of vaak niet open toegankelijk. Zo is weinig bekend over de invloed van drijvende factoren op de transitie, zoals grootte van biomassastromen (incl. restproducten en afval), waar ‘lekken’ zitten in de kringlopen (nutriënten/materialen), meest belovende technologische oplossingen voor hoogwaardige valorisatie van restproducten, geschikte samenwerkingsverbanden tussen bedrijven (nieuwe coöperaties om krachten te bundelen; andere investeringsvormen), invloed van strategie & beleid, rol van consumentenvoorkeuren. De transitie naar de circulaire bioeconomie is complex en de inrichting ervan vereist voortdurende keuzes met trade-offs tussen verschillende doelstellingen tot gevolg. Het is belangrijk om inzicht te hebben in dergelijke trade-offs en hoe de effecten ervan te meten. Het BioMonitor project heeft als hoofddoel om een robuust monitoring- en impact analysesysteem te ontwikkelen dat helpt om strategische bedrijfs- en beleidsbeslissingen te kwantificeren op een breed scala van beleidsdoelen en zo het transitiepad te versnellen en verkeerde ‘afslagen’ te voorkomen. Dit levert de betrokkenen in de innovatieve circulaire economie en dan met name de agro-food industrie inzicht in a) bedrijfsbeslissingen die helpen bij het inzichtelijk maken van opties om succesvolle – op circulaire bio-based principes gebaseerde – businessmodellen (verder) te ontwikkelen, en b) in bijbehorende impacts op duurzaamheidsdoelstellingen. Daarvoor wordt een aantal meetbare key performance indicatoren gedefinieerd, zoals rate of return, omzet, broeikasgas emissies, nieuwe kwaliteitsbanen, en mate van hergebruik van biomassa(afval)

Deel dit bericht