AF-EU-18030 | NUTRI2CYCLE

Bert van ReesProject

Projecttitel: NUTRI2CYCLE
Projectnummer: AF-EU-18030
Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
Looptijd: 2017- 2020
Projectleider: Marjo Koets
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: ZLTO


De intensieve Europese landbouw is cruciaal voor de voedselvoorziening,maar gaat vaak gepaard met de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak en uitspoeling van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater. De landbouw moet daarom allerlei maatregelen nemen om aan de milieudoelstellingen uit internationale richtlijnen te voldoen Daarbij is de landbouw sterk afhankelijk van de import van meststoffen en energie. Nutri2Cycle kwantificeert de kringlopen van stikstof, koolstof en fosfor in landbouwsystemen en de verliezen die optreden. Innovaties worden geïnventariseerd en ontwikkeld om kringlopen op bedrijfsniveau te sluiten en de emissies van broeikasgassen en nutriënten te verminderen; bottom-up input en innovaties uit de landbouwpraktijk en industrie zijn daarbij belangrijk (Nutri2Cycle werkt samen met EIP operational groups). Er wordt een toolbox ontwikkeld waarmee het positieve effect van deze innovaties bepaald kan worden ten opzichte van de huidige landbouwpraktijk.De meest veelbelovende innovaties zullen worden uitgetest op bedrijfsniveau. De winst die deze innovaties opleveren op het gebied van verminderde uitspoeling van nutriënten en minder uitstoot van broeikasgassen wordt geëxtrapoleerd naar regionaal en Europees niveau. De in Nutri2Cycle ontwikkelde innovaties kunnen worden toegepast in de Nederlandse landbouw en dragen bij aan het sluiten van kringlopen en het beperken van emissies naar het milieu.

Deel dit bericht