AF-18036 | Mestscheiding in melkveestallen

Bert van ReesProject

Projecttitel: Mestscheiding in melkveestallen
Projectnummer: AF-18036
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2019 – 2022
Budget publiek: € 163.000
Budget privaat: € 122.000
Projectleider: Paul Galama
Betrokken partijen: LTO Nederland, ZuivelNL, Wageningen University & Research


De PPS “Mestscheiding in melkveestallen” ambieert het verminderen van broeikasgasemissies en ammoniakemissie in bestaande stallen door snellere (primaire) scheiding van feces en urine en afvoer. Het draagt bij aan de gehele verduurzaming van de melkveesector door ook de apart opgevangen fracties op te waarderen en door praktische integrale oplossingen aan te bieden die rekening houden met welzijn, gezondheid en economie. Daarvoor worden data en kennis van bestaande en vernieuwende systemen in Nederland en het buitenland verzameld. Bij de dataverzameling op praktijkbedrijven wordt ook gebruik gemaakt van data, die in het kader van het LNV Klimaatenvelop-programma zijn verkregen. De meest kansrijke nieuwe stalaanpassingen en bijbehorende mestketen qua vloer-mestverwijderings/reinigingstechniek-opslagmethode-aanwendingstechniek worden geïdentificeerd in het eerste jaar (fase 1). Na overleg met LNV is besloten op basis van de uitkomsten van het eerste jaar te besluiten over een eventueel vervolg en op welke wijze (go/no go). De begroting en beschreven werkzaamheden voor 2020 t/m 2022 zijn dus indicatief.
Op het einde van het 1e jaar vindt een evaluatie plaats qua emissies, dierenwelzijn en economische perspectief. Afhankelijk van deze afwegingen wordt besloten om te stoppen of door te gaan met testen en monitoren in samenwerking met het bedrijfsleven (stallenbouwers en -inrichters). Bij doorgaan naar fase 2 worden de testresultaten over samenstelling van verschillende mestfracties, emissies, scheidingsrendementen, welzijn, economie en de opwaarderingsopties voor de dikke en dunne fracties in fase 3 verwerkt in een nog te ontwikkelen bedrijfsmodel. Dit bedrijfsmodel geeft inzicht in welke factoren de grootste effecten hebben op economie en milieu in bedrijfsverband, met oog voor zowel sterk grondgebonden melkveebedrijven als ook bedrijven met een mestoverschot. De kennis wordt via verschillende media, websites, (wetenschappelijke) artikelen en rapporten breed verspreid met een toelichting hoe in te passen in verschillende bedrijfssituaties. De focus ligt op toepassing in bestaande stallen om een grote reductiedoelstelling te realiseren, namelijk een reductie op de lange termijn (2050) van 1,8 Mton CO2 equivalenten door reductie van methaan en lachgas via mestmaatregelen en een reductie van 5 kton ammoniak door stal- en opslagmaatregelen.
Links:

Deel dit bericht