AF-14244 | Environmental Dairy Design for ’20

Bert van ReesProject

Projecttitel: Environmental Dairy Design for ’20
Projectnummer: AF-14244
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2015 – 2018
Budget publiek: € 687.000
Budget privaat: € 687.000
Projectleider: Kees Lokhorst
Betrokken partijen: Agrifirm Exlan, GEA Farm Technology, Inno+, VDV-Beton, Vetvice, Wageningen University & Research


De melkveehouderij in Nederland staat anno 2014 voor een flinke groeispurt en staat zowel positief als kritisch in de maatschappelijke belangstelling (grondgebondenheid, weidegang, gezinsbedrijf, groei binnen milieu-voorwaarden, gezond en transparant). Er zijn weliswaar diverse nieuwe stalconcepten ontwikkeld of nog in ontwikkeling, maar deze systemen maken technisch gezien veelal een te kleine stap of zijn niet flexibel genoeg om te kunnen voldoen aan de scherpe maatschappelijke eisen. Bovendien zijn ze exclusief op melkvee gericht en betrekken de jongvee opfok er niet bij. De vrijloopstallen met compostbodem als voorbeeld leken een veelbelovende ontwikkeling vanwege hun gunstige effect op dierenwelzijn, maar lopen onder andere op tegen nadelige effecten van thermofiele bacteriën bij composteringsbodems en een wellicht ontoereikende reductie van de ammoniakemissie ten opzichte van de traditionele ligboxenstal. Lage(re) emissies van ammoniak zijn cruciaal voor de ontwikkelingsmogelijkheden van melkveehouders in Nederland, zeker, maar niet uitsluitend die bij Natura2000-gebieden. Twee andere concepten (de Koeientuin met Weidevloer en het Kwatrijn) zijn op dit laatste punt veelbelovender, maar moeten zich nog in de praktijk bewijzen. Bovendien leert de ervaring uit de pluimvee- en varkenssector dat meerdere principes/ontwerpen en de nodige tijd nodig zijn voordat technieken en methoden voorhanden zijn die én effectief én kostprijs-technisch acceptabel zijn. Daarom willen initiatiefnemers van dit project hier een extra impuls aan geven met een vergaande ambitie.

Er is behoefte aan nieuwe toekomstgerichte stalconcepten voor het houden van kalveren in de opfok en melkvee in Nederland die primair een radicale beperking van de ammoniakemissie (<1 kg/dierplaats per jaar – huidige systemen halen in het meest gunstige geval 4,1 kg als berekende waarde, of 3,5 kg met luchtwasser) combineren met (minimaal) de te verwachten andere maatschappelijke eisen aan de melkveehouderij in 2020. Denk hierbij aan vergaande reductie van het antibioticagebruik in zowel jongveeopfok – als melkveehouderij, open stallen, gezond vee met een hogere levensduur, verantwoord hergebruik van mineralen, lage emissies van broeikasgassen en het mogelijk houden van weidegang.

Links:
Website
Rapportage 2018

Deel dit bericht