Vijftien kansen in het buitenland onderzocht met Seed Money Projecten

Bert van ReesNieuws

Vijftien consortia van bedrijven en kennisinstellingen hebben het afgelopen jaar via Seed Money projecten onderzocht hoe ze met een interessante business case kunnen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van een land- of tuinbouwsysteem buiten Nederland.

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben deze oproep voor Seed Money Projecten (SMP) met elkaar georganiseerd. De projecten dienen als opstart voor internationale samenwerkingsverbanden voor het Nederlands bedrijfsleven. In 2023 hebben vijftien consortia gebruik kunnen maken van deze regeling. De resultaten zijn op donderdag 14 december online gepresenteerd door de trekkers, onderzoek en bedrijfsleven, van de projecten.

High-tech production systems
In Singapore is onderzocht hoe vertical farming kan bijdragen aan de doelstellingen om 30% van de voeding lokaal te verbouwen in 2030. Vertical farming is een potentieel interessante business case voor Singapore. De overheid van Singapore is enthousiast om met de projectpartners samen te werken.

In China heeft het projectconsortium verkend welke kansen er liggen om AI te introduceren bij de koplopers in de glastuinbouw.

Met Zuid Koreaanse instellingen is gekeken of samenwerking op het gebied van phenotyping van soja en quinoa een interessante meerwaarde kan bieden. Dit kan zeker en inmiddels zijn de banden tussen onderzoeksgroepen aangehaald en is zijn gezamenlijk projecten ingediend bij verschillende fondsen.

Sustainable plant production systems
In Vietnam zijn de partners met elkaar aan de slag gegaan om te kijken of het mogelijk is om het chemicaliëngebruik in de sierteeltsector te verlagen. Hoewel reductie voor Vietnamese boeren nog geen prioriteit is, zou dit wel nieuwe exportmarkten voor Vietnam kunnen openen. Op overheidsniveau wordt nu onderzocht hoe training en certificering ingericht kunnen worden met support vanuit Nederland.

In Oost-Afrika is onderzocht wat de kansen van biologische bestrijding zijn in de chrysantensteksector. Dat heeft geleid tot een actieplan dat op termijn tot een flinke reductie leidt van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de chrysantenteelt in zowel Oost-Afrika als in Nederland.

In India zijn bedrijven aan het werk gegaan om de verbeteropties van de teelt van gember en kurkuma in kaart te brengen. Uit het project zijn een aantal aspecten naar voren gekomen die verder onderzocht kunnen worden.

Valorisation side/waste streams
In Europa is onderzocht of het mogelijk is om fermentatieprocessen op een eenvoudige manier snel te monitoren via geavanceerde sensoren. De onderzochte methode lijkt belangrijke voordelen te hebben, maar moet nog wel worden geoptimaliseerd. De projectpartners hopen dit in een nieuw project te kunnen gaan doen.

Met Duitse bedrijven is gekeken of houtazijn, een reststroom bij de productie van pyrolyseolie, op een rendabele manier is te gebruiken. De eerste stap is daarbij genomen: houtazijn kan een interessante grondstof voor bijvoorbeeld bioplastics of in de denitrificatie van afvalwater. Daarbij is een technologie gevonden die het houtazijn kan concentreren. In een vervolgproject worden de meest kansrijke toepassingen onderzocht.

Sustainable Food & Feed chains
In Congo is er onderzocht of er lokaal voedergranen geproduceerd kunnen worden om de lokale pluimveeproductie en menselijke voeding te stimuleren. Uit het onderzoek blijkt dat de productie van maïs en sojabonen nog kan stijgen, maar dat dat moet gebeuren met zorg voor de bodemvruchtbaarheid.

In Nigeria en Ghana is via een SMP gekeken of het mogelijk is om het West-Afrikaanse gewas ‘cowpeas’ (kousenband) in te zetten als basis voor consumentenvoeding in Europa. Dit gewas blijkt potentie te hebben als ingrediënt voor innovatieve producten door de onder andere de natuurlijke veelzijdigheid en de voedingswaarde. Een voorbeeld is alternatief voor tarwemeel voor het bakken van glutenvrij brood. Maar er is aanvullende onderzoek nodig om een goed businessmodel te ontwikkelen.

In Oeganda zijn bedrijven via de SMP aan de slag gegaan met een onderzoek om te kijken of tarwe vervangen kan worden door klimaatbestendige gewassen, met inzet van de expertise van de Nederlandse bakkerijsector. De overall conclusie is dat Afrikaanse gewassen zoals sorghum en cassave ingezet kunnen worden om gezonde en duurzame voeding voor Europa en Afrikaanse markten te ontwikkelen.

Logistics & resilience
In Zuid-Afrika zijn bedrijven met elkaar aan de slag gegaan met de duurzame citrusimport. De import van citrusfruit in de EU wordt bedreigd door de fruitmot en nieuwe strenge EU-regelgeving voor het koelen van het fruit (maximaal 2 graden). Het fruit kan door die lage temperatuur koudeschade oplopen. De SMP is hiermee aan de slag gegaan door onder te kijken naar verbeterde transportprotocollen en het ‘versterken’ van het fruit tegen de kou.

In Peru is gekeken of de kwaliteit van de blauwe bes in de Peruaans-Nederlandse keten verbeterd kan worden. Peru is de grootste exporteur van blauwe bessen in de wereld: wat zijn de uitdagingen en hoe kan de kwaliteit verbeterd worden?

In Europa liep er een SMP- project rondom verantwoorde gewasbeschermingsmiddelen. Het draaide daarbij om 1) de toepasbaarheid van een zogenaamd Responsible Crop Management en 2) de internationale toepasbaarheid van de Milieu Indicator Gewasbeschermingsmiddelen (MIG) als methodiek om de milieu-impact te berekenen.

Tot slot is er een SMP uitgevoerd over blauwe mosselen. De massasterfte van gekweekte blauwe mosselen neemt toe en is een groot probleem in Europa. De exacte oorzaak is nog onduidelijk en deze SMP heeft als doel om een beter inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken en om onderzoek te doen naar de mogelijke innovaties om de veerkracht van mosselen te vergroten en mosselsterfte te minimaliseren.

Download
Bekijk hier alle SMP-presentaties

Deel dit bericht