Oproep geopend voor projecten voor nieuw programma Kennis op Maat

Bert van ReesNieuws

Kennis op maat projecten

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het nieuwe programma Kennis op Maat. Het programma reserveert jaarlijks 3 miljoen euro (inclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek.

Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. Het budget van het programma bestaat uit WR-capaciteit, dit betekent dat het subsidie is die bij Wageningen Research besteed dient te worden. Private partijen moeten minstens 1/3 van het projectbudget bijdragen. Een deel van het budget is gereserveerd voor samenwerking van bedrijven, groene onderwijsinstellingen (HBO en MBO) en WR. In dit geval kan de cofinanciering ook van de onderwijsinstellingen komen.

Doelgroepen projecten
De projecten binnen Kennis op Maat moeten gericht zijn op MKB-ers in de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. LNV vraagt bijzondere aandacht (maar niet exclusief) voor boeren en tuinders, de toekomstige boeren en tuinders (nu nog in het groene onderwijs) en erfbetreders.

Thema’s
Kennis op Maat zoekt projecten die de kennisdoorstroming bevorderen – in het bijzonder – op onderstaande thema’s:

 • Bevorderen van robuuste teeltsystemen;
 • Vergroten van biodiversiteit binnen een natuurinclusieve landbouw;
 • Vergroten van klimaatadaptatie (warmte, water) in de stad door slimmere inzet van groen;
 • Sluiten van de mineralenkringloop in de land- en tuinbouw (mest, emissies);
 • Vergroten van klimaatadaptatie op boeren- of tuindersbedrijf;
 • Maatregelen om de veehouderij integraal te verduurzamen;
 • Gewaardeerd voedsel, vermindering voedselverspilling, betere verdienmodellen voor primaire sector;
 • Productie van duurzaam eiwit voor humane en dierlijk voedsel;
 • De mogelijkheden van robotica, IT en big data;
 • Het verminderen van de energiegebruik en de CO2-uitstoot;
 • Vermindering van de uitstoot van stikstof op het boerenerf.

Projectomvang
Projectomvang en projectduur zijn niet gelimiteerd zolang doelen, budget en looptijd met elkaar in balans zijn. Projecten met een looptijd van meer dan twee jaar hebben een go-no go na 2 jaar. Jaarlijks wordt het programma drie keer opengesteld voor indienen van nieuwe projecten: in maart (deadline 1 april), in juni (deadline 1 juli) en in november (deadline 1 december). Deze laatste deadline is voor projecten, die in 2021 starten.

Voor de eerste openstelling is de deadline 1 april 2020. Voor deze openstelling is 1 miljoen euro publiek budget beschikbaar. Het streven is dat de toegekende projecten op 1 mei 2020 van start gaan.

Meer informatie

Deel dit bericht