Weerbaarheid door biodiversiteit

adminShowcase

Door schaalvergroting en mechanisatie neemt de biodiversiteit en gewasdiversiteit in de landbouw steeds verder af. Dit is slecht voor de weerbaarheid van gewassen tegen ziekten en plagen. Daarnaast vormt biodiversiteit een belangrijke landschappelijke waarde. Op de grote, uniforme percelen draagt biodiversiteit aan de randen onvoldoende bij aan de weerbaarheid van het productiesysteem. Voor biologische landbouw is weerbaarheid vrijwel de enige mogelijkheid om ziekten en plagen te voorkomen.

Wat doet het project daaraan?
In dit project werd onderzocht of praktisch uitvoerbare maatregelen mogelijk zijn om de gewasdiversiteit en nuttige biodiversiteit binnen percelen en gewassen te verhogen. Te denken valt aan strokenteelt of de teelt van menggewassen. Ook werd onderzocht of maatregelen zoals minimale grondbewerking de overlevingskans van natuurlijke vijanden en van beschermende micro-organismen vergroten. Moderne technieken in de mechanisatie, ICT en GPS kunnen een grote bijdrage leveren aan een betere biodiversiteit binnen percelen.

Wat levert het project op?
Het project heeft inzicht gegeven in de effecten van gewasdiversiteit binnen percelen. Het lijkt economisch haalbaar te zijn om strokenteelt toe te passen met behulp van GPS en precisielandbouw. Het onderzoek toonde verder aan dat strokenteelt ervoor zorgt dat de ziekmaker phytophtora infestans zich bij de aardappel minder snel opbouwt. Dit geldt ook voor roestschimmels in granen. Vergeleken met de grootschalige referentieteelt constateerden de onderzoekers in de biologische teelt van aardappel hogere opbrengsten. Verder namen zij bij strokenteelt een veel grotere biodiversiteit waar. De positieve resultaten hebben ertoe geleid dat een aantal praktijkbedrijven nu ook strokenteelt toepast.

Projecttitel: Weerbaarheid door biodiversiteit
Kernthema: Nog in te vullen
Looptijd: 2015 – 2016
Budget publiek:  € 379.000
Budget privaat: € 228.000
Projectpartners: Louis Bolk Instituut, Productschap Akkerbouw, Bionext en Wageningen University & Research

Deel dit bericht