Naar een missiegedreven innovatiebeleid

Bert van ReesNieuws

De regering wil het vertrekpunt van het nationaal innovatiebeleid verschuiven van technologie-gedreven naar maatschappelijk-gedreven. Het doel is om ambities en gemeenschappelijke doelen op te stellen voor de maatschappelijke uitdagingen en vernieuwers en uitdagers ruimte te geven om die hieraan bijdragen.

Als uitvloeisel van deze verschuiving wordt momenteel gewerkt aan het formuleren van de missies. Het uitwerken hiervan gebeurt onder vier hoofdthema’s: energietransitie en duurzaamheid; landbouw, water en voedsel; gezondheid en zorg; en veiligheid. Daarnaast is er een overkoepelend thema sleuteltechnologieën. Per thema worden in samenwerking met de relevante sectoren ongeveer vijf missies en daarbij behorende doelen geformuleerd. Deze missies worden richtinggevend voorde Kennis & Innovatieagenda’s van de topsectoren, maar moeten ook sturinggeven aan andere instrumenten zoals beleidsondersteunend onderzoek en eventuele aanpassingen in wet- en regelgeving.

Voor de topsector Agri & Food zijn met name de thema’s landbouw, water en voedsel en energietransitie en duurzaamheid relevant. Het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit is samen met de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn & Sport verantwoordelijk voor het formuleren van de missies onder het eerste van deze thema’s. Dit gebeurt in nauw overleg met de topsectoren. Ook is er een sterke verbinding met de LNV-visie die afgelopen zomer is gepresenteerd door Minister Schouten. Doordat de missies niet per ministerie of topsector geformuleerd worden, bieden ze veel mogelijkheden om krachten te bundelen. Eind december worden de eerste versies van de missies intern gepresenteerd. In april worden de definitieve missies vastgesteld door de regering.

Deel dit bericht