Kringlooplandbouw dichterbij door innovatieve mestverwerking

Bert van ReesNieuws

Eén van de knelpunten om tot een echte kringlooplandbouw te komen is het sluiten van de nutriëntenkringloop. Aanvoer van veevoer uit het buitenland, export van mest en verliezen naar het milieu zorgt voor een groot aantal uitdagingen. In verschillende projecten geeft de Topsector Agri & Food financiële steun aan de ontwikkeling van oplossingen voor de circulaire economie voor nutriënten, zoals recycling van nutriënten uit reststromen en efficiënter gebruik van nutriënten.

Het PPS-project ‘Meerwaarde Mest en Mineralen’ (MMM) was één van deze projecten. Daarin is de RePeat-technologie om fosfaat te verwijderen uit (vergiste) dierlijke mest doorontwikkeld. In het project speelde de ontwikkeling van de Groene Mineralen Centrale bij Groot Zevert Vergisting een belangrijke rol.

Van mest naar grondstoffen
Met de Groene Mineralen Centrale worden wordt de terugwinning en het hergebruik van nutriënten toegevoegd aan een grootschalige vergistingsinstallatie. Uit het digestaat van de co-vergiste mest worden verschillende stromen geproduceerd. Eén van die stromen is een mineralenconcentraat dat rijk is aan stikstof en kalium en kan, na toelating onder de EU-Nitraatrichtlijn, als kunstmestvervanger ingezet worden. Een tweede stroom bestaat uit fosfaatarme organische stof, deze is in te zetten als een bodemverbeteraar die door het lage fosfaatgehalte in grotere hoeveelheden kan worden aangewend. Tevens is er perspectief om dit product in te zetten in de potgrondindustrie als veenvervanger. De derde stroom is fosfaatrijk en kan worden ingezet als grondstof door de meststoffenindustrie. Tot slot komt er water vrij dat kan worden geloosd op oppervlaktewater waardoor transportkosten sterk verminderd worden. De Groene Mineralen Centrale zet het dierlijke mestoverschot om in verschillende nieuwe waardevolle producten. Dit filmpje geeft een goed beeld van hoe nutriënten teruggewonnen en hergebruikt kunnen worden, in dit geval bij Groot Zevert Vergisting.

Verder heeft het MMM-project een evaluatie opgeleverd van verwerkingsinstallaties voor mest en co-vergiste mest. Deze evaluatie is samen met een aantal mestverwerkers (deels partners) uitgevoerd.

Demonstratieprojecten
In het door de Topsector medegefinancierde EU-project SYSTEMIC heeft bij vijf bestaande biogasinstallaties in Europa, waarvan Groot Zevert Vergisting er één was, gedemonstreerd hoe organische reststromen op een economische manier tot waarde kunnen worden gebracht door niet alleen groene energie, maar ook minerale grondstoffen, meststoffen en bodemverbeteraars te produceren. Op basis van deze ervaringen kunnen vervolgens bestaande biogasinstallaties zich verder ontwikkelen. Om daarbij te helpen, heeft het project een business development package gemaakt.

Deel dit bericht