Kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel geeft invulling aan missiegedreven innovatiebeleid

Bert van ReesNieuws

In het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid legt het kabinet zijn ambities voor een aantal grote maatschappelijke thema’s vast in missies. De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben voor de missies op het gebied van landbouw, water en voedsel gezamenlijk een kennis- en innovatieagenda opgesteld.

Nederland heeft te maken met een aantal stevige uitdagingen op het gebied van landbouw, water en voedsel. Ons voedselproductiesysteem moet daarom in de komende jaren bijgebogen worden tot een systeem dat klimaatneutraal werkt, grondstoffen hergebruikt, geen negatieve impact op het milieu heeft en ruimte biedt aan biodiversiteit. Tegelijkertijd moet de consumptie van gezond en duurzaam voedsel worden gestimuleerd, moet voedselverspilling verder tegengegaan worden en moet er gewerkt worden aan de waardering voor voedsel en groen, daarbij blijven goede verdienmodellen voor de hele keten, inclusief de boer en tuinder belangrijk.

Op het gebied van water staan we, in zowel het landelijk als het stedelijk gebied, voor de uitdaging om tot een klimaatbestendige inrichting te komen. Ook bij een veranderend klimaat heeft Nederland de ambitie om de best beschermde en leefbare delta te blijven. We moeten ons beschermen tegen hoogwater, verzilting van grondwater terugdringen en zorgen voor een klimaatrobuuste scheepvaart die in balans is met andere functies van rivieren.

Om deze doelen in 2030 te halen, hebben de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem de belangrijkste kennis- en innovatieopgaven samengebracht in een kennis- en innovatieagenda voor de komende vier jaar. Deze agenda is in nauw overleg met de achterbannen en de ministeries LNV, VWS en I&W opgesteld.

Door gezamenlijk op te trekken en te investeren in kennisontwikkeling en innovatie leveren we een grote bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken, zowel in Nederland als in het buitenland. Dit biedt tevens kansen voor Nederland om ook in de toekomst de kraamkamer te blijven van slimme oplossingen voor vraagstukken op het gebied van landbouw, water en voedsel.

Meer informatie
Meer informatie over de kennis- en innovatieagenda is te vinden op www.kia-landbouwwatervoedsel.nl. Hier zijn ook de volledige kennis- en innovatieagenda en de samenvatting te downloaden.

Deel dit bericht