Eerste zes telers bekend van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw

Bert van ReesNieuws

Op 13 maart zijn de eerste 6 telers gepresenteerd die dit jaar mee gaan doen aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Zij krijgen gedurende een jaar intensieve begeleiding en onafhankelijk advies bij de introductie van praktijkrijpe precisielandbouw toepassingen op hun bedrijf. Via de speciale website www.proeftuinprecisielandbouw.nl, de vakbladen De Boerderij en Groenten & Fruit en diverse digitale en sociale media kunnen telers, leveranciers en andere belangstellenden de ervaringen van de zes geselecteerde boeren op de voet volgen. Hierdoor kunnen zij ook leren van de opgedane praktijkervaringen en overwegen aan de slag te gaan met precisielandbouw. De komende jaren gaan meer telers meedoen aan het initiatief dat 4 jaar gaat lopen. Ook wordt het Groen Onderwijs betrokken zodat de telers van de toekomst ook van het project kunnen leren.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat precisielandbouw veel voordelen biedt voor de verduurzaming van land- en tuinbouw. Ook de verwerkende industrie en retail-sector zien in precisielandbouw mogelijkheden om de agrifoodketen duurzamer, transparanter en efficiënter te maken. Verdere vergroening en verduurzaming van de Nederlandse land- en tuinbouw zijn belangrijke voorwaarden om de huidige vooraanstaande positie van deze sector ook in de toekomst te waarborgen. Mede hierom zijn de Topsectoren Agri&Food, Tuinbouw&Uitgangsmaterialen en HTSM/ICT het samenwerkingsprogramma High Tech to Feed the World gestart en hebben LTO, FNLI, FME en 4TU het platform AgriFoodTech geïnitieerd om hierover een dialoog met de samenleving te voeren.

Toepassing van precisielandbouw in de open teelten is nog beperkt. Een onderzoek van Wageningen UR naar de stand van zaken van precisielandbouw in Nederland, dat vorig jaar zomer naar de Tweede Kamer is gestuurd was een belangrijke inspiratiebron om de NPPL te starten. Het project is gericht op het versnellen van praktijkrijpe precisielandbouwtoepassingen in de dagelijkse bedrijfsvoering van telers. Het initiatief richt zich hierbij op de grote groep boeren die niet of in beperkte mate precisielandbouw toepassen. De NPPL bouwt voort op wat de pioniers, al of niet in publiek-private onderzoeksprojecten van bijvoorbeeld de topsectoren, eerder hebben ontwikkeld en praktijkrijp hebben gemaakt. Wanneer deze proeftuinen nieuwe praktijkrijpe PL- toepassingen opleveren kunnen deze worden toegevoegd aan het aanbod van de NPPL aan de geselecteerde telers.

De NPPL zal nieuwe ervaringen opleveren over zowel de werking van precisielandbouw als over belemmerende factoren. Deze ervaringen kunnen leiden tot nieuwe vragen die in nieuwe onderzoeks- en ontwikkelprogramma’s of in het overheidsbeleid kunnen worden opgepakt. Deze elementen worden opgenomen in een op te stellen Nationale Agenda Precisielandbouw met een hierbij te vormen Stuurgroep.

De NPPL wordt gefinancierd door het ministerie van LNV met middelen die zijn vrijgemaakt voor de Voedselagenda. De uitvoering is in handen van Wageningen Research met als projectleider Corné Kempenaar. Partners in het project zijn ProAgrica en Aeres Hogeschool.

Deel dit bericht