93 projecten gehonoreerd in PPS-oproep Landbouw, Water, Voedsel

Bert van ReesNieuws

De oproep voor PPS-projecten van de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem heeft 93 nieuwe PPS-projecten opgeleverd. De projecten richten zich op de beantwoording van de kennis- en innovatieopgaven uit de gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Voedsel, Water. Met de projecten is in totaal een budget van € 103 miljoen euro gemoeid. Ongeveer de helft daarvan wordt gefinancierd door bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Op het gebied van landbouw, water en voedsel spelen een aantal belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Hoe kunnen we de verduurzaming van de agrifoodsector een flinke stap verder brengen? Hoe gaan we om met de effecten van klimaatverandering op landelijk en stedelijk gebied? Op welke manier dringen we aan het voedingspatroon gerelateerde ziektes terug? Hoe komen we tot een klimaatneutrale land- en tuinbouw? De overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen hebben in 2019 gezamenlijk een kennis- en innovatieagenda (KIA) opgesteld om deze, en andere, maatschappelijke uitdagingen te tackelen. Daarbij wordt jaarlijks een oproep gedaan voor nieuwe onderzoeksprojecten die binnen de scope van de KIA passen.

Bedrijfsleven investeert stevig mee
De oproep heeft dit jaar 93 projecten opgeleverd die volgend jaar kunnen starten. In totaal is met de projecten een budget gemoeid van € 103 miljoen. Bedrijven en maatschappelijke organisaties investeren stevig mee en nemen € 50,5 miljoen voor hun rekening. Daarmee onderstrepen ze dat de koers van de KIA een gemeenschappelijke koers is.

Bodem, gezonde voeding en veredeling speerpunten
Kijkend naar de onderwerpen van ingediende projecten zijn er voor het bedrijfsleven een aantal speerpunten te herkennen. Zo wordt er fors geïnvesteerd in kennis op het gebied van gezonde en weerbare teeltsystemen (13 projecten), duurzame en gezonde voeding (11 projecten) en biotechnologie en veredeling (16 projecten). Daar staat tegenover dat er bijvoorbeeld geen projecten rondom biodiversiteit en klimaatbestendig stedelijk gebied zijn ingediend. Hoewel ook dit maatschappelijk belangrijke thema’s zijn, lijken deze een andere benadering nodig te hebben. De komende periode wordt onderzocht welke factoren belemmerend zijn en hoe deze kunnen worden opgelost.

De indieners van gehonoreerde projecten hebben tot maart 2023 de gelegenheid om afspraken met hun mede-indieners vast te leggen in een consortiumovereenkomst. Daarna kunnen de projecten van start gaan. De meeste projecten hebben een looptijd van vier jaar.

Deel dit bericht