107 projecten gehonoreerd in PPS-call Landbouw, Water, Voedsel

Bert van ReesNieuws

De PPS-call van de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem heeft 107 nieuwe PPS-projecten opgeleverd. De projecten richten zich op de beantwoording van de kennis- en innovatieopgaven uit de gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Voedsel, Water. De projecten hebben in totaal een budget van € 134 miljoen euro. De overheid financiert daarvan € 70 miljoen, de cofinanciering van bedrijven en maatschappelijke organisaties is € 64 miljoen.

De drie topsectoren hebben in het voorjaar een gezamenlijke oproep voor nieuwe projecten gedaan. Deze oproep leverde 375 projectideeën op. Daarvan zijn er in totaal 196 uitgewerkt tot projectvoorstellen. De belangstelling was daarmee groter was dan voorgaande jaren. Op basis van bijdrage aan de kennis- en innovatieagenda, de kwaliteit van het voorstel en het beschikbaar budget zijn 107 projectvoorstellen geselecteerd voor honorering.

De kennis- en innovatieagenda bevat zes missies en een ondersteunend programma voor de ontwikkeling van sleuteltechnologieën. Bij het honoreren van projecten is gestreefd naar een evenwichtige verdeling binnen de kennis- en innovatieagenda, voor zover het aantal ingediende voorstellen per missie en de kwaliteit van deze voorstellen dat toeliet. Met name voor de missie Kringlooplandbouw (34 gehonoreerde projecten), voor de missie Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel (27 gehonoreerde projecten) en voor de Sleuteltechnologieën (21 gehonoreerde projecten) was relatief veel belangstelling.

Deel dit bericht